Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Linna, Kirsi

Kannusta, innosta ja valmenna!Esimiesten ja alaisten näkemyksiä y-sukupolven johtamisesta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kirsi Lehto
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
96
Y-sukupolvi tuo työelämään uudenlaisia haasteita. Esimiestyö keskittyy uuden sukupolven myötä yhä enemmän työntekijöiden asenteiden, motivaation sekä työn mielekkyyden ylläpitämiseen liittyviin asioihin. Y-sukupolven myötä tulevat toiveet vapaammista työajoista sekä joustavasta työstä. Urakehitykselle on kovia odotuksia ja koulutuksella on yhä suurempi merkitys. Työnantajia kilpailutetaan eikä työntekijän sitoutuminen yhteen organisaatioon ole enää itsestäänselvyys. Y-sukupolvi arvostaa innostavaa ja kannustavaa johtamistapaa. Valmentava johtajuus tarjoaakin elementtejä, joita y-sukupolvi arvostaa. Esimiehen tulee olla läsnä sekä tukea alaista työssään. Tämä sukupolvi arvostaa matalia hierarkioita ja ihmisläheistä johtajuutta.

Tämä pro gradu käsittelee y-sukupolvea sekä y-sukupolven johtamiseen liittyviä haasteita. Tutkimuksessa tarkastellaan esimiestyötä valmentavan johtajuuden näkökulmasta y-sukupolvea johdettaessa. Uusi sukupolvi on tuonut mukanaan tarpeen uusille johtamismalleille. Tässä tutkimuksessa selvitetäänkin, mitä haasteita y-sukupolvi tuo esimiestyöhön ja miten siihen voitaisiin vastata valmentavan johtajuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on myös selvittää, miten esimiestyötä voitaisiin valmentavan johtajuuden näkökulmasta kehittää siten, että se vastaa y-sukupolven vaatimuksia. Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään valmentavaa johtajuutta sekä tarkastellaan y-sukupolvea sekä sille ominaisia piirteitä työelämässä. Tutkimuksen empiirisessä osassa tarkastellaan 15 teemahaastattelun tuloksia.

Tutkimustulosten mukaan innostava ja kannustava ote ovat avainasemassa y-sukupolvea johdettaessa. Esimiehiltä kaivataan aitoa läsnäoloa sekä alaisen urakehitystä tukevaa otetta. Y-sukupolvi kaipaa työssään haasteita sekä vapautta tehdä työtä. Haasteeksi osoittautui vapaa-ajan sekä työajan balanssin tukeminen. Loputonta joustoa ei löydy ja ongelmaksi nouseekin, miten yhteinen näkemys saadaan muodostettua esimiesten ja alaisten välillä. Y-sukupolvi arvostaa sellaista johtamista, joka antaa vastuuta ja mahdollistaa itsenäisen työn. Tiivistetysti voidaan sanoa, että tämän tutkimuksen perusteella y-sukupolven johtamisen onnistumiseksi tarvitaan erityisesti esimiehen aitoa läsnäoloa, hyvää palautteenantoa, luottamuksellista yhteistyötä alaisen ja esimiehen välillä sekä kannustavaa otetta. Esimies halutaan nähdä enemmänkin tiiminvetäjänä, ei niinkään johtajana, jonka tärkeimpänä tehtävänä on viedä osaamista haluttujen tavoitteiden suuntaan. Esimiehiltä vaaditaan taitoa kuunnella sekä antaa palautetta. On otettava ihmisläheinen ote työntekijään sekä kannustaa ja innostaa häntä kohti henkilökohtaisia tavoitteita.
Avainsanat:
Y-sukupolvi, esimiestyö, valmentava johtaminen
© Tritonia 2014-2019