Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Ohrankämmen, Matti

Käyttöpääoman hallinta yrityksen kannattavuuden tekijänä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Annukka Jokipii
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
75
Käyttöpääoman hallinnan tutkimuksia on tehty laajalti ympäri maailman kuluneina vuosina. Yleiset tulokset näissä tutkimuksissa viittaavat siihen, että on löydettävissä optimaalinen käyttöpääoman taso, jolla yritys voi merkittävästi parantaa kannattavuuttaan. Aiempi tutkimus on osoittanut, että käyttöpääomasykli (cash conversion cycle) on oikea mittari kun tutkitaan käyttöpääoman hallintaa. Aiemmissa tutkimuksissa on löydetty negatiivinen riippuvuus käyttöpääomasyklin ja kannattavuuden välillä. Tämän tutkielman ensisijainen tarkoitus oli tutkia onko käyttöpääomasyklin ja yritysten kannattavuuden välillä löydettävissä vastaava yhteys myös suomalaisissa valmistusalan pk-yrityksissä. Lisäksi tutkittiin myyntisaamisten ja liikevaihdon yhteyttä tarkastelemalla edistävätkö yritykset myyntiään pidentämällä myyntisaatavien kiertoaikaa talouden taantuessa.
© Tritonia 2014-2019