Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Eloniemi, Päivi

"Jokaisella on vastuu."Työyhteisöviestintää OP Kokkolassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Maria Järlström
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Organisaatioiden viestintä
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
87
Tämä pro gradu -tutkimus tehtiin mielenkiinnosta ja halusta tutkia työyhteisön jäsenten välistä kommunikointia, koska työelämän muutokset vaikuttavat väistämättä myös kollegoiden väliseen viestintään. Lisäksi digitalisaatio muuttaa tapoja viestiä ja kohdata kollegoita. Samaan aikaan yksilöiden henkilökohtaista vastuuta ja tulosten aikaansaamista painotetaan. Yrityksiltä perätään vastuullista toimintatapaa omistajien, asiakkaiden, työntekijöiden ja toimintaympäristön suuntaan. Tutkimuksen case-yrityksessä, OP Kokkolassa, työyhteisöviestinnän mottona on: ”Jokaisella on vastuu.” Tämä slogan-tyyppinen lause toimi inspiraation antajana tutkimukselle sulkematta kuitenkaan pois perehtymistä laajemmalla perspektiivillä tutkittavaan ilmiöön.

Tutkimuksen päähuomio kohdistui siihen, mitä vastuullisuus tarkoittaa työyhteisöviestinnässä. Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla teemahaastatellen viittä, hyvin erilaista työtä tekevää OP Kokkolan työntekijää.

Tutkimustuloksissa kävi ilmi, että vastuullinen työyhteisöviestintä rakentuu pitkälti luottamuksen ja avoimuuden varaan. Se on vuorovaikutteista ja parhaimmillaan siitä rakentuu yhteisöllinen kokemus, johon kaikki työyhteisön jäsenet osallistuvat. Jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa myös omasta tavasta ja tyylistä kommunikoida kollegoille. Kaikkeen kanssakäymiseen vaikuttavat myös tunteet ja siten esimerkiksi epäkohteliaisuus tai epäaitous eivät kuulu vastuulliseen viestintään. Työyhteisöviestintää vaikeuttaa kiire, joka vaikuttaa myös kokemuksiin vastuusta ja vastuullisuudesta.
Avainsanat:
Työyhteisöviestintä, sisäinen viestintä, vastuullisuus, vastuu, johtaminen
© Tritonia 2014-2019