Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Oravainen, Paula

Kuluttajansuoja verkkokaupassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Brita Herler
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
71
Verkkokaupankäynnistä on viime vuosien aikana tullut merkittävä osa suomalaisten ostoskäyttäytymistä. Verkkokaupan asiakasmäärät ja volyymi ovat kasvaneet selvästi ja alalle on tullut lukuisia uusia toimijoita. Kaupankäynti verkossa asettaa elinkeinonhar-joittajalle uudenlaisia haasteita, joihin ei aina osata vastata oikein. Tutkielma selvittää millaisia vaatimuksia Suomen kuluttajalainsäädäntö asettaa verkkokaupoille ja kuinka nämä vaatimukset tulisi täyttää.

Tutkielma keskittyy yhteen etämyynnin osa-alueeseen, sähköiseen kuluttajakauppaan. Sen osapuolia ovat myyjänä toimiva elinkeinonharjoittaja sekä kuluttaja-asiakas, jotka solmivat kauppasopimuksen yksinomaan etäviestimiä käyttäen. Kyseisiä sopimussuhteita säätelee erityisesti kuluttajansuojalaki ja sen kuudes luku. Tutkielma selvittää, millaisin keinoin laki suojelee kuluttajaa hänen ja elinkeinonharjoittajan välisessä sopimus-suhteessa sekä millaisia velvollisuuksia elinkeinonharjoittajalla on kuluttajaa kohtaan. Keskeistä on se, kuinka elinkeinonharjoittajan on toimittava, jotta lain vaatimukset täyt-tyvät. Tutkielmassa huomioidaan myös esimerkiksi tietoyhteiskuntakaaren verkkokau-poille asettamat vaatimukset sekä tutustutaan lyhyesti verkkokauppojen tietosuojaan ja -turvaan. Lisäksi annetaan muutamia käytännönläheisiä huomioita kuluttajansuojan lainmukaisesta toteuttamisesta.

Kuluttajansuojan toteuttaminen vaatii perehtymistä ja monenlaisten eri tilanteiden huo-mioon ottamista. Verkkokauppa eroaa monin tavoin tavallisesta myymälässä tapahtu-vasta kaupankäynnistä. Tässä esityksessä käydään läpi koko etämyyntisopimuksen ta-pahtumakaari markkinoinnista ja ennakkotiedoista aina sopimuksen jälkivaikutuksiin. Tutkielmasta selviää, mitä seikkoja tulee ottaa huomioon sopimusehdoissa tai tuotteita toimittaessa. Aihe on myös ajankohtainen, sillä etämyyntiä käsittelevä kuluttajansuoja-lainsäädäntö muuttui vastikään EU-direktiivin vuoksi.
Avainsanat:
kuluttajansuoja, sähköinen kaupankäynti, verkkokauppa
© Tritonia 2014-2019