Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Alitalo, Lauri

LYHYEN POSITION INFORMATIIVISUUS OSAKEMARKKINOILLA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo Rothovius
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
71

Tutkielman tavoitteena on selvittää pitävätkö lyhyeksi myyjät hallussaan muita sijoittajia enemmän informaatiota ja hyödyntävätkö lyhyeksi myyjät mahdollista informaatioetuaan saavuttaakseen epänormaaleja tuottoja. Lisäksi tutkitaan, voiko lyhyen position muutosta seuraamalla saavuttaa epänormaaleja tuottoja. Lyhyeksi myynnin määrä rahoitusmarkkinoilla on merkittävän suuri, lisäksi sitä on rajoitettu finanssikriisin aikana ja sen jälkeen markkinavalvojien taholta huomattavasti, joten aihe
on erittäin ajankohtainen.

Tutkimusmenetelmänä käytetään regressioanalyysiä. Tavanomaisen pienimmän neliösumman menetelmän lisäksi tutkielmassa käytetään kvantiiliregressiota, jotta saadaan tarkempia tuloksia verrattuna aiempiin tutkimuksiin. Lyhyttä positiota mitataan kahdella eri mittarilla – lyhyen position kertoimella sekä suhteellisella lyhyellä positiolla. Datana käytetään Yhdysvaltain S&P 500- indeksin osakekohtaisia tuottoja sekä julkisesti saatavilla olevia lyhyitä positioita ajanjaksolla 1.1.2010 – 31.12.2012.

Tutkielman tulokset ovat samansuuntaisia aiheesta saatujen aiempien tutkimustulosten kanssa ja kaikille hypoteeseille saadaan vahvistus. Lyhyellä positiolla havaitaan positiivinen suhde osakkeen tuoton kanssa, kun tarkastellaan samanaikaisia havaintoja. Kun kyseessä eivät ole samanaikaiset havainnot, osakkeen lyhyellä positiolla ja osakkeen tuotolla havaitaan negatiivinen suhde. Kvantiiliregressiolla tarkasteltaessa havaitaan, että lyhyen position ja osakkeen tuoton välinen suhde on epäsymmetrinen ja epälineaarinen kvantiilien välillä. Äärimmäisten kvantiilien välisessä korrelaatiokertoimessa osakkeen tuoton kanssa on yli yhden prosenttiyksikön ero, joten
pelkästään pienimmän neliösumman menetelmällä mitattaessa tutkimustulokset voivat yli- tai aliarvioida todellista efektiä. Tutkielmassa löydettiin myös positiivinen yhteys lyhyen position muutoksen ja kaupankäyntimäärien välillä. Näin ollen voidaan todeta lyhyeksi myyjien lisäävän osakemarkkinoiden likviditeettiä ja toimivan vapaaehtoisina likviditeetin lisääjinä markkinoille. Lyhyen position mittaustavalla ei havaita olevan merkittävää vaikutusta tutkimustuloksiin.
Avainsanat:
Lyhyeksi myynti, lyhyt positio, epäsymmetrinen informaatio, kvantiiliregressio
© Tritonia 2014-2019