Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Laitinen, Samu

Paikkatietojen hyödyntäminen mobiilimarkkinoinnissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Wanne (Jari Töyli)
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
80
Tässä tutkimuksessa perehdytään tapoihin, joilla yritykset hyödyntävät paikkatietoja mobiilimarkkinoinnissaan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavalla yritykset suhtautuvat paikkatietojen hyödyntämiseen sekä minkälaista paikkatietoja hyödyntävää mobiilimarkkinointia yrityksissä oltaisiin valmiita toteuttamaan ja millaisessa asemassa yritykset näkevät mobiilimarkkinoinnin tulevaisuudessa. Erityistä huomiota kohdistetaan kauppakeskuksissa sijaitseviin yrityksiin, kauppakeskusten ollessa hyvin otollisia paikkoja mobiilimarkkinoinnille. Tutkimuksessa kartoitetaan myös yritysten suhtautumista mobiilimarkkinoinnin ja paikkaitetojen yksityisyyskysymyksiin.

Aluksi käytiin läpi aiempaa tutkimusta paikkatiedoista ja mobiilimarkkinoinnista. Kirjallisuuden perusteella selvitettiin, mitä ovat mobiilimarkkinointi ja paikkatiedot sekä miten yritys voi hyödyntää niitä markkinoinnissaan. Lisäksi käytiin läpi tärkeimmät mobiilimarkkinointia ja paikkatietoja koskevat yksityisyyskysymykset ja niitä varten asetetut säädökset. Tutkimusta varten suoritettiin kyselytutkimus, joka lähetettiin sähköpostitse 190 yritykseen. Vastausten analysoinnissa käytettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää, jonka avulla saatiin hyvin yleistettävissä oleva kuva yritysten suhtautumisesta paikkatietoperusteiseen mobiilimarkkinointiin.

Kyselytutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että yritykset suhtautuvat hyvin positiivisesti mobiilimarkkinointiin sekä paikkatietojen hyödyntämiseen. Yritykset näkevät mobiilimarkkinoinnissa paljon mahdollisuuksia, mutta myös selkeitä haasteita. Mobiilimarkkinoinnin eri keinot ovat hyvin tiedossa, mutta käytännön toteuttaminen koettiin haastavaksi. Mobiilimarkkinointi nähdään tärkeänä osana markkinointia myös tulevaisuudessa ja sen uskotaan yleistyvän niin yritysten kuin käyttäjienkin keskuudessa. Mobiilimarkkinoinnin ei uskota olevan vain ohimenevä markkinointitrendi, joka unohtuisi ajan myötä. Yritykset suhtautuivat mobiilimarkkinointia ja etenkin paikkatietojen hyödyntämistä koskeviin yksityisyyskysymyksiin varsin vapaamielisesti, sillä valtaosa yrityksistä ei nähnyt paikkatietojen hyödyntämistä uhkana käyttäjän yksityisyydelle.
Avainsanat:
Mobiilimarkkinointi, Paikkatieto, Tietotekniikka
© Tritonia 2014-2019