Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Nyholm, Juuli

Perheen vaikutus ekspatriaatin sopeutumiseen kohdemaassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Liisa Mäkelä
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
107
Pro gradu -tutkielmani tavoitteena oli pyrkiä osoittamaan, millainen merkitys perheen huonolla tai hyvällä sopeutumisella on ekspatriaatin sopeutumiseen. Ulkomaankomennukset liittyvät yhä yleisemmin ammatillisiin bisnesuriin, ja vuonna 2013 ulkomaille lähetettyjen ekspatriaattien kokonaislukumäärä maailmalla oli 50,5 miljoonaa. Markkinoilla kilpailemaan pyrkiville yrityksille ratkaisevaksi tekijäksi on muodostunut taitavien työntekijöiden sijoittaminen kansallisten rajojen ulkopuolelle. Koska ekspatriaateista koituu organisaatioille korkeita kustannuksia, niillä on paineita johtaa heitä tehokkaasti.

Arviolta noin 86 prosentilla ekspatriaateista on komennuksella mukanaan puoliso ja/tai lapset. Riittämätön huomio ekspatriaatteja ja heidän perheitään kohtaan voi johtaa sopeutumisongelmiin, mitkä voivat edelleen johtaa ennenaikaiseen ulkomaankomennukselta paluuseen.

Käytin tutkielmassani aineistonkeruumetodina puolistrukturoituja teemahaastatteluita. Aineistoni koostuu kymmenen yrityksen lähettämän, suomalaisen ekspatriaatin haastattelusta. Perhe oli merkittävä tekijä tutkielmani ekspatriaattien sopeutumisessa. Jotta ekspatriaatilla oli mahdollisuus sopeutua ulkomaankomennukselle hyvin, perheen hyvinvoinnin tuli olla kunnossa. Jokaisen perheenjäsenen sopeutumisen edellytykset olivat näin ollen osa ekspatriaatin oman sopeutumisen edellytyksiä.

Työn päällimmäiset johtopäätökset ovat, että lähettävän yrityksen kannattaisi osallistaa perhe jo rekrytointi-vaiheeseen, jotta voitaisiin arvioida, ovatko komennukselle lähetettävän ekspatriaatin perheenjäsenet halukkaita lähtemään komennukselle. Lisäksi yritysten tulisi tutkimustulosten perusteella ajatella ekspatriaatin koko perheen hyvinvointiin panostamista investointina ekspatriaatin työtehoon ja -motivaation.
Avainsanat:
ekspatriaatti, ulkomaankomennus, sopeutuminen, puoliso, perhe
© Tritonia 2014-2019