Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Eloniemi, Mari

Uusiin haasteisiin sisäisten työmarkkinoiden avulla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Riitta Viitala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
63
Sisäiset työmarkkinat madaltavat kynnystä siirtyä uusiin tehtäviin yrityksen sisällä, ne ovat yksi osaamisen kehittämisen keinoista. Sisäisten työmarkkinoiden tehtävänä on lisätä työntekijöiden sisäistä liikkuvuutta yrityksessä. Uusiin tehtäviin siirtymisellä kannustetaan työntekijöitä laajentamaan osaamistaan ja kehittämään itseään ja työuraa. Uudet tehtävät voivat tarjota työntekijöille haasteita, joita nykyisessä tehtävässä ei ole mahdollista saada. Sisäiset työmarkkinat avaavat mahdollisuuden ottaa oma työura haltuun, työntekijän osaamisen pysyessä yrityksessä. Toimivat ja tehokkaat sisäiset työmarkkinat vaativat koko yrityksen aktiivista osallistumista ja sitoutumista. Esimiesten rooli sisäisillä työmarkkinoilla on suuressa roolissa.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mikä sai työntekijät siirtymään sisäisillä työmarkkinoilla uusiin työtehtäviin. Lähdekirjallisuuden avulla perehdytään työntäviin ja vetäviin tekijöihin, työn ja organisaation sopivuuteen sekä yrityksen ja esimiehen rooliin sisäisillä työmarkkinoilla. Lähdekirjallisuutta tarkastellaan pitkälti työntekijän näkökulmasta. Tarkoituksena on alustaa pohja tehtävää haastattelututkimusta varten.
Tutkimus oli laadullinen. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla kohdeyrityksessä. Sisäiset työmarkkinat olivat yksi vuoden 2014 teemoista kohdeyrityksessä. Aineisto koostui kahdeksasta kohdeyrityksessä toimivan työntekijän haastattelusta. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että syyt uusiin tehtäviin siirtymiselle vaihtelivat työntekijöiden välillä. Työnantajan tarjoama mahdollisuus siirtyä sisäisillä työmarkkinoilla koettiin hyväksi.
Avainsanat:
Sisäiset työmarkkinat, osaamisen kehittäminen
© Tritonia 2014-2019