Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Pokki, Anton

Yrityksen luottoluokituksen määrittäminen tilinpäätöstietojen perusteella

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Annukka Jokipii
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
82
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää suomalaisella aineistolla, voidaanko tilinpäätöstietojen avulla määrittää yritykselle luottoluokitus, joka antaa riittävästi informaatiota sen sidosryhmille. Tarkoituksena on myös tehdä selvitys kokonaisvaltaisen luottoluokituksen ja tilinpäätösanalyysin eroista. Kattavan luottoluokituksen tekemiseen vaaditaan paljon aikaa ja resursseja. Tilastollisten mallien avulla siitä on mahdollista saada nopeampaa ja kustannustehokkaampaa. Tutkielmassa esitellään ulkoisen luokituslaitoksen luokitus-prosessin vaiheet ja käydään läpi sisäisen luokituksen päätekijät, jotka useimmissa pankeissa painottuvat vahvasti tilinpäätösanalyysiin. Sisäiset luokitukset pohjautuvat tilastollisiin malleihin, joihin tutustutaan aikaisempien tutkimusten perusteella.

Yrityksen luottoluokitukseen vaikuttavat niin kvalitatiiviset kuin kvantitatiivisetkin tekijät. Kvalitatiiviset tekijät ovat subjektiivisia mittareita, jotka kertovat yrityksen liiketoiminnasta. Kvantitatiiviset mittarit taas ovat objektiivisia mittareita, jotka kertovat yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Tässä tutkimuksessa esitellään kvalitatiivisia tekijöitä, mutta empiirinen osa toteutetaan kvantitatiivisten mittareiden avulla. Tutkielman tavoitteena on aikaisemman kirjallisuuden avulla kehittää teoreettinen viitekehys empiiristä analyysiä varten esittelemällä tärkeimpiä aiheeseen liittyviä tutkimuksia, niissä käytettyjä tilastollisia tekniikoita ja niissä päädyttyihin tuloksiin. Empiirinen analyysi toteutetaan logistista regressiota hyväksikäyttäen.

Tulokset olivat odotusten mukaisia. Ne osoittavat, että tunnuslukujen avulla voidaan kohtalaisen hyvin selittää luottoluokitusta ja tunnuslukujen avulla luokittelu onnistuu etenkin suurimmissa frekvenssi-luokissa. Tunnuslukujen selittämiskykyä arvioitaessa voitiin havaita mielenkiintoisia eroja aikaisempiin tutkimuksiin. Aikasemmin hyväksi todettujen tunnuslukujen ennustusvahvuudesta saatiin selkeämpi varmuus.
Avainsanat:
Luottoluokitus, tilinpäätösanalyysi, sisäinen ja ulkoinen luokitus, logistinen regressio, multikollineaarisuus.
© Tritonia 2014-2019