Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Järvelä, Riikka

Online-brändiyhteisöjen arvonluonti ja sen soveltaminen mobiilisovelluksen kehittämiseen. Case hyvinvointipalvelut

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Arto Rajala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
119
Tämän Pro Gradu –tutkielman tarkoituksena on tutkia online-brändiyhteisöjen arvonluontia ja soveltaa sitä mobiilisovelluksen luomiseen ja kehittämiseen. Taustalla on ajatus siitä, että brändiyhteisöt tuottavat tehokkaasti arvoa asiakkaalle niiden hyötyjen ja toimintojen kautta. Mobiilisovellus itsessään on markkinoinnin kentällä suhteellisen uusi ja irtonainen osa ydintuotetta.

Tutkimuksen viitekehys rakentuu brändiyhteisöteorioiden ja mobiilisovellus mediana –ajattelun pohjalta. Brändiyhteisöteorioissa on keskeistä arvontuotanto ja se, mikä luo arvoa asiakkaalle. Ymmärtääksemme brändiyhteisöjen toimintaa täytyy myös ymmärtää erilaisia asiakkaita ja rakennetta, mistä brändiyhteisö koostuu. Mobiilisovellus mediana taas yhdistää ajattelun siitä, mikä mobiili on median muotona. Näin ollen mobiili voidaan nähdä palveluna ja sen tutkimista voidaan lähestyä niin brändimarkkinointiviestinnän kuin perinteisen markkinointiviestinnän pohjalta.

Tutkimuksen aineisto on kerätty kolmesta hyvinvointialan online-brändiyhteisöstä. Kerättyä aineistoa analysoidaan sisällönanalyysin kautta pyrkien löytämään aineistosta yhteisiä teemoja, joita voidaan soveltaa mobiilisovelluksen konseptointiin. Mobiilisovelluksen konseptointiin vaikuttavat osaltaan viitekehyksen teoriat siitä, mikä mobiili mediana on sekä brändiyhteisöjen analysoitu aineisto.

Brändiyhteisöjen keskeisimpänä löydöksenä on se, että niiden sisältö määrittää asiakkaalle syntyvän arvon. Näin ollen markkinoija voi tukea arvonluontia omalla toiminnallaan ja soveltaa arvonluonnin ja sisällöntuotannon tukemista esimerkiksi
mobiilisovelluksen suunnitteluun.
Avainsanat:
mobiilisovellus, brändiyhteisöt, arvonluonti, konseptointi, palvelusuunnittelu
© Tritonia 2014-2019