Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Vaattovaara, Matti

Tulosinformaation julkistamisperusteet. (Lisensiaatintutkimus)

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Annola
Tutkinto:
Kauppatieteiden lisensiaatti
Pääaine:
Talousoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
194
Arvopaperimarkkinoilla tulosinformaatiolla on korostunut merkitys osakkeen arvon määrityksessä. Yhtiöille on asetettu arvopaperimarkkinalaissa velvollisuus julkistaa säännöllisesti toteutuneet tulostietonsa. Yhtiöt voivat julkistaa tulosinformaatiota myös muilla perusteilla. Tutkimuksessa tutkittiin niitä perusteita, joiden perusteella yhtiöt julkistavat tulosinformaatiota. Tutkimuksessa myös selvitettiin, millainen vaikutus eri julkistamisperusteella julkistetulla tulosinformaatiolla on sijoittajien perusteltujen odotusten muodostumiselle. Tutkimus on talousoikeudellinen.

Tutkimus toteutettiin jäsentelemällä julkistamisperusteita. Julkistamisperusteiden jäsentelyn tarkoituksena oli mahdollistaa oikeudellisen sääntelyn yksityiskohtaisempi systematisointi ja tulkinta julkistamisperusteittain. Julkistamisperusteiksi määriteltiin julkistamisvelvollisuus, julkistamismahdollisuus sekä oikaisuvelvollisuus. Tämä oli perusteltua erityisesti kahdesta syystä. Ensiksi julkistamisperuste vaikuttaa siihen, millainen merkitys julkistettavalla tulosinformaatiolla on sijoittajien perusteltujen odotusten muodostumiselle. Toiseksi oikeudellinen sääntelyn systematisoinnissa ja tulkinnassa on eroja julkistamisperusteiden välillä.

Jäsentelyn avulla tutkimuksessa tuotiin esiin seikkoja, jotka vaikuttavat yhtiöiden julkistamisvelvollisuuden ja oikaisuvelvollisuuden aktualisoitumisen arviointiin. Tutkimuksessa myös selvitettiin ne edellytykset, joiden täytyttyä yhtiöillä on mahdollisuus julkistaa vapaaehtoisesti tulosinformaatiota ja toisaalta kriteerit sille, milloin yhtiön on kiellettyä julkistaa tulosinformaatiota.

Tutkimus on saatavissa painettuna julkaisuna: Matti Vaattovaara (2015). Tulosinformaation julkistamisperusteet. Turku: Lakiasiainhuone Oy. ISBN 978-951-97822-6-3.
Avainsanat:
Arvopaperimarkkinoiden sääntely, tulosinformaatio, tiedonantovelvollisuus, tulevaisuudennäkymät, tulosvaroitus, sijoittajien perustellut odotukset
© Tritonia 2014-2019