Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Salo, Mira

Sisäisen tarkastuksen kokoon vaikuttavat tekijät Tarkastelussa yksityinen ja julkinen sektori

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Annukka Jokipii
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
86
Tutkielmassa tarkastellaan sisäisen tarkastuksen kokoa ja siihen vaikuttavia tekijöitä suomalaisissa organisaatioissa yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tarkasteltavia kohteita ovat sisäisen tarkastuksen laatu, organisaation valvontaympäristö sekä ulkoistettu palvelu, lisäksi kontrolloidaan organisaation kokoa ja toimialaa. Julkisen ja yksityisen sektorin toimintaympäristöt ja tavoitteet ovat erilaiset, mikä vaikuttaa osaltaan sisäisen tarkastuksen järjestämiseen. Tutkimuksessa tarkastellaan eroavatko sektorit keskenään sisäisen tarkastuksen koon suhteen.

Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselytutkimuksella. Kyselyitä lähetettiin 208:lle sisäisen tarkastuksen johtajalle ja käyttökelpoisia vastauksia saatiin 65, joista 40 yksityiseltä ja 25 julkiselta sektorilta. Aineistoa analysoitiin monimuuttujaregressioanalyysin avulla. Tutkimustulosten perusteella sisäisen tarkastuksen kokoon Suomessa vaikuttavat positiivisesti sisäisen tarkastuksen laatu, valvontaympäristö, organisaation koko ja toimiminen rahoitusalalla. Sisäisen tarkastuksen laadun osalta tutkimustulokset ovat päinvastaisia aikaisempiin tutkimustuloksiin nähden.

Verrattaessa julkista ja yksityistä sektoria voidaan havaita, että yksityisellä sektorilla valvontaympäristö on arvioitu paremmaksi ja siellä on suhteellisesti enemmän koulutettuja sisäisiä tarkastajia kuin julkisella sektorilla. Yksityisellä sektorilla sisäisen tarkastuksen kokoon vaikuttivat positiivisesti sisäisen tarkastuksen laatu, valvontaympäristö, koko sekä rahoitusala. Julkisella sektorilla puolestaan vaikuttivat varovaisesti arvioituna ulkoistetun palvelun määrä, valvontaympäristö sekä koko. Julkisen sektorin tulokset voivat olla harhaisia, koska aineisto on monimuuttujaregressioanalyysiin suhteellisen pieni ja kaikki regressioanalyysin olettamukset eivät sen osalta täyttyneet.
Avainsanat:
sisäinen tarkastus, koko, yksityinen sektori, julkinen sektori
© Tritonia 2014-2019