Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Eskola, Juha

PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Case: ABB Oy Low Voltage Systems

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Päivi Haapalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Industrial Management
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
91
Tämä pro gradu –tutkielma tehdään ABB Oy Low Voltage Systems -liiketoimintayksikön toimeksiantona ja sen tavoitteena on löytää sopiva palvelujen tuotteistamismalli ja kartoittaa nykyinen palvelutarjooma sekä löytää uusia potentiaalisa palveluja, tuoda esiin nykyiset hinnoittelutavat ja hinnoittelua varten tarvittavat mahdolliset kehitysideat sekä kuvata palvelujen myyntikanavat.

Tutkimuksen teoria osuus on jaettu kahteen osaan, jossa ensimmäisessä käydään läpi mitä palvelujen tuotteistamisella tarkoitetaan, tuotteistamisen hyödyt ja asiakkaiden huomioiminen palveluja tuotteistettaessa. Teoriaosuuden toisessa osassa käsitellään syvemmin palvelujen tuotteistamisen prosessia ja siihen liittyvien eri vaiheiden sisältöä.

Tutkimuksen empiriaosuuden alussa esitellään kohdeyrityksen liiketoimintaa ja mistä kohdeyrityksen liiketoiminta koostuu. Empiriaosuuden varsinainen case -osuus alkaa ABB:n globaalien palvelujen tuotteistamisen vaatimuksien kuvaamisella. Tämän jälkeen kuvataan kohdeyrityksen nykytilanne. Nykytilan kuvaukseen sisältyy muun muassa nykyisen palvelutarjooman selvittäminen ja potentiaalisten palvelujen sekä kehitysideoiden esitteleminen.

Uusi palvelujen tuotteistamismalli ja sen eri vaiheet pyritään rakentamaan teoria osuudessa esiteltyjen tuotteistamisprosessien pohjalta, huomioiden tuotteistamismallille asetut tavoitteet ja toiveet. Uusi tuotteistamismalli tullaan testaamaan valikoidulla tuotteistettavalla palvelutuotteella. Tuotteistamismallin testaamisella pyritään varmistamaan tuotteistamismallin toimivuus.

Lopuksi tutkitaan tutkimuksen onnistumista, haasteita ja tutkimuksen hyötyjä kohdeyritykselle. Tämän lisäksi käsitellään tarvittavia jatkotoimenpiteitä.
Avainsanat:
Palvelu, Tuotteistaminen, Palvelutarjooma
© Tritonia 2014-2019