Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Leskelä, Heini

Esimies arjen henkilöstöjohtajana pankkimaailmassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Maria Järlström
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
92
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella esimiehen roolia ihmisten ja asioiden johtajana sekä HR-käytäntöjen toteuttajana työelämässä. Tarkoitus oli saada näkökulma siihen, millaisia rooleja esimiehellä on pankkimaailmassa ja mikä merkitys esimiehellä on käytännön arjen työssä. Lisäksi selvitettiin henkilöstökäytäntöjen merkitystä esimiestyössä ja esimiestyön haasteita sekä onnistumisia pankkimaailmassa nyt ja tulevaisuudessa.
Aluksi tutkimuksessa esiteltiin lyhyesti Ulrichin (1997) henkilöstöjohtamisen nelikenttää, josta siirryttiin Ulrichin määrittelemien henkilöstökäytäntöjen kautta Kotterin ja Northousen määrittelemiin esimiehen rooliin asioiden ja ihmisten johtajana. Esimiehen rooleja käsiteltiin myös Mintzbergin roolijaon kautta.
Empiirinen tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti teemahaastattelujen avulla. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla viittä Kokkolan Osuuspankin esimiestä, jotka toimivat kaikki esimiestehtävissä samassa organisaatiossa. Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että jatkuva muutos, muun muassa tietotekniikan jatkuva kehitys ja asiakaskäyttäytymisen sekä -tarpeiden tunnistaminen ja jatkuva muuttuminen luovat haasteita esimiestyölle myös pankkimaailmassa. Myös ajankäytön hallinta koettiin haasteeksi nyt ja tulevaisuudessa. Esimiehen rooli oli toimia niin asioiden kuin ihmisten johtajana ja esimiehet toteuttivat monipuolista esimiestyötään eri henkilöstökäytäntöjen avulla. Esimiestyössä muun muassa alaisten ja oman tiimin onnistumiset koettiin palkitseviksi tilanteiksi.
Avainsanat:
Esimiestyö, henkilöstökäytännöt, esimiehen roolit, asioiden ja ihmisten johtaminen
© Tritonia 2014-2019