Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kolehmainen, Jussi

Indeksiosuusrahastot ja aktiivisesti hoidetut tavanomaiset rahastot - edullisuusvertailu suomalaisen yksityissijoittajan näkökulmasta Venäjän osakemarkkinoilla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo Rothovius
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
78
Tutkielman tarkoituksena on selvittää suomalaisen yksityissijoittajan kannalta edullisin rahastosijoittamisen vaihtoehto Venäjän osakemarkkinoille. Yksityissijoittajalla on suo-rien osakesijoitusten lisäksi vaihtoehtoina sijoittaa aktiivisesti hoidettuihin tavanomaisiin rahastoihin tai passiivisiin indeksiosuusrahastoihin. Indeksiosuusrahastot veloittavat sijoittajalta passiivisen hallintansa vuoksi aktiivisesti hoidettuja rahastoja pienempiä rahastonhoitokuluja. Aktiivisesti hoidetuilla rahastoilla on rahastonhoitaja, jonka tulisi korkeampien hallinnointipalkkioiden vuoksi kyetä tuottamaan sijoittajalle lisäarvoa va-litsemalla rahastoon hyviä ja oikein ajoitettuja osakkeita.

Rahaston suorituskykyä voidaan mitata usealla eri tavalla. Tässä tutkielmassa keskity-tään tarkastelemaan rahastojen edullisuutta niiden kulurakenteen, riskikorjaamattomien tuottoprosenttien sekä erilaisten riskin huomioivien mittareiden avulla. Tarkastelua teh-dään suurten eurooppalaisten indeksiosuusrahastojen sekä merkittävimpien suomalaisten rahoituslaitosten tarjoamien tavanomaisten rahastojen välillä. Tutkimuksen kohde-markkinana toimii Venäjän osakemarkkinat vuosina 2010-2013. Tutkimus suoritetaan tilastolliseen aineistoon perustuvana tunnuslukuanalyysinä.

Tutkimustulosten mukaan suomalaisen yksityissijoittajan näkökulmasta indeksiosuusra-hastot kykenivät kaikilla mittareilla tuottamaan sijoittajalle tavanomaisia rahastoja enemmän arvoa. Tämä antaa viitteitä siitä, että aktiivisesti hoidettujen rahastojen rahas-tonhoitajilla ei ole kykyä poimia rahastoon oikeita osakkeita, eikä sijoittaja näin ollen saa rahaston hallinnoinnista perittäville korkeammille kuluille vastinetta.
Avainsanat:
Indeksiosuusrahasto, osakemarkkinat, Venäjä, tavanomainen rahasto
© Tritonia 2014-2019