Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Lakkapää, Viivi

Kaupankäynti muuttaa kotisohvalle. Tarkastelussa rautakauppojen Byggmax ja Lakkapää verkkokaupat

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Terttu Harakka, Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Koulutusohjelma:
Viestinnän monialainen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Organisaatioiden viestintä
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
84
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten rautakaupan verkkokaupan rakenne palvelee käyttäjää. Rautakauppa Lakkapään ja Byggmaxin verkkokaupat valikoituivat tutki-mukseen, sillä molemmat yritykset toimivat kansainvälisesti, ja niiden liiketoiminta-alue on suurin piirtein sama. Lakkapäällä on Suomessa ja Ruotsissa kahdeksan kivijal-kamyymälää, kun Byggmaxilla on 80 myymälää Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.

Tarkempaan tarkasteluun tutkimuksessa valittiin molemmista verkkokaupoista kaksi tuotevalikkoa, joita kutsutaan tutkimuksessa Työkalut-valikoksi ja Sähkö ja LVI -valikoksi. Tutkimusmenetelmänä käytettiin käsitesuhdeanalyysia. Käsitesuhdeanalyysin avulla selvitettiin, millä perusteella tuotteet oli luokiteltuna valikkoihin. Tarkastelemalla eri luokittelumenetelmiä, pystyttiin analysoimaan, mitä erilaisia hyötyjä ja haittoja eri luokittelumenetelmissä on. Verkkokaupan rakenteen ominaisuuksien arvioinnissa käy-tettiin apuna käytettävyyden kriteerejä, kuten sivuston käytön opittavuus, muistettavuus ja miellyttävyys.

Molemmat verkkokaupat olivat rakenteeltaan leveitä, mutta Lakkapää oli leveän lisäksi myös syvä. Leveys viittaa verkkokauppojen tuotekategorioiden lukumäärään ja syvyys tuotteiden lukumäärään kussakin tuotekategoriassa. Molempien verkkokauppojen leve-yttä uudelleen organisoimalla pystyttäisiin rakentamaan käytettävyydeltään tehokkaam-pia verkkokauppoja. Rakenteellisesti looginen käsitesuhde oli selkeästi suosituin käsi-tesuhdetyyppi verkkokaupan tuoteluokittelussa. Sen etuna on helppo ymmärrettävyys, kun kyseessä on yksiulotteinen käsitejärjestelmä, mutta vaarana on, että valikossa on lajiteltuna monentyyppisiä tuotteita, kun kyseessä on moniulotteinen looginen käsitejär-jestelmä. Rautakauppojen verkkokaupassa on paljon tuotteita myynnissä, ja ongelmana on tuotemäärän organisoiminen loogisesti. Kun verkkokaupan suunnittelussa otetaan huomioon, mitä verkkokaupassa myydään, valikko-otsikkojen nimet ja valikkojen käsi-tesuhdetyypit, pystytään luomaan tehokas, opittava ja muistettava verkkokauppa.
Avainsanat:
käsiteanalyysi, terminologia, Byggmax, Lakkapää, verkkokauppa, käytettävyys
© Tritonia 2014-2019