Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2014

Kemppainen, Hanna-Kaisa

Ydinvoimalan ohjelmistopohjaisten sähkö- ja automaatiojärjestelmien kelpoistusprosessimalli

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Matti Vaaheranta / Kimmo Kauhaniemi
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Sähkötekniikka
Koulutusohjelma:
Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma (DI)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
91
Teollisuuden voima Oyj:lle (TVO) turvallisuuskriittisen ajattelun noudattaminen niin ydinvoimakäytössä kuin järjestelmien kunnossapidossa on tärkeä Voimalaitoksen toiminnan turvallisuus taataan jo suunnitteluvaiheessa noudattamalla säädettyjä lakeja sekä viranomaisten laatimia määräyksiä ja ohjeita, joita noudatetaan myös ydinvoimalan käytössä. Ydinvoimalan järjestelmien ja laitteiden turvallisuus, luotettavuus ja sopivuus tarkoitettuun tehtävään todetaan kelpoistuksen avulla.

Diplomityössä perehdyttiin kelpoistusprosessin etenemiseen sekä standardeihin ja Säteilyturvakeskuksen laatimiin uusiin YVL (ydinvoimalaitos) -ohjeisiin, joita kelpoistuksessa tulee noudattaa. Tavoitteena oli luoda TVO:n käyttöön ohjelmistopohjaisille sähkö- ja automaatiojärjestelmille tarkoitettu kelpostusprosessimalli, jota pystyttäisiin hyödyntämään myös muissa sovelluksissa tapauskohtaiset muutokset huomioiden. Kelpoistusprosessimalli luotiin helpottamaan kelpoistuksen etenemisen seurantaa sekä selkeyttämään kelpoistuksen eri vaiheissa toteuttettavien tehtävien roolijakoa.

Kelpoistusprosessimallin toimivuutta testattiin kolmella case-tyyppisellä testillä, joiden avulla prosessimallin toimivuus laitteelle, ohjelmapohjaiselle laitteelle sekä järjestelmälle saatiin selvitettyä. Tarkastelukohteina olivat suojarele, ultraäänivirtausmittari ja päähöyryputken säteilynmittausjärjestelmä. Tarkasteluista saatujen tulosten perusteella voidaan todeta kelpoistusprosessimallin täyttävän tehtävänsä. Joitakin muutoksia prosessimalliin kuitenkin oli tehtävä, jotta se soveltuisi paremmin esimerkiksi yksittäisille laitteille. Kehitetty kelpoistusprosessimalli noudattaa YVL E.7 -ohjetta ollen linjassa muiden TVO:n prosessimallien kanssa.
Avainsanat:
Kelpoistusprosessimalli, ohjelmistopohjainen järjestelmä, ydinturvallisuus
© Tritonia 2014-2019