Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2014

Toivola, Jari

Pilvipalveluiden markkinat ja kriittiset menestystekijät liiketoiminnan suunnittelun tukena. Case Lounea Oy.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Industrial Management
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
101
Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda kohdeyritykselle edellytykset IT-liiketoiminnan suunnittelulle tutkimalla kyseisten markkinoiden mittakaavaa, odotuksia, muutoksia, erilaisia liiketoimintamalleja sekä löytää kohdeyrityksen sisäisiä vahvuuksia ja kehittämiskohteita menestyksekkään liiketoiminnan tekemiseksi. Tavoitteena on myös laatia mahdollisesta liiketoiminnasta karkea kokonaiskuva. Tutkimuksessa tarvittava teoreettinen aineisto kerätään aihetta käsittelevästä lähdekirjallisuudesta ja internetistä. Empiirinen aineisto kerätään asiakas- ja asiantuntijakyselyn sekä työpajatyöskentelyn avulla. Tutkimuksen lopputulos perustuu lähteistä ja kyselyjen tuloksena saatujen tietojen pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin.

Tutkimuksen teoriaosuudessa avataan tutkimuksen kannalta tärkeitä teemoja, kuten pilvipalveluiden määritelmä ja markkinat, kohdeyrityksen toimintaympäristö ja tutkimuksessa käytettävät menetelmät. Tutkimuksessa tehdään asiakaskysely, johon vastaa 101 yritystä ja asiantuntijakysely, johon vastaa 12 asiantuntijaa. Lisäksi työskentelymuotona käytetään työpajatyöskentelyä, johon osallistuu 6 asiantuntijaa. Työpajoissa valmistellaan kyselyjen kysymykset ja suoritetaan skenaariotyöskentely ja SWOT-analyysi sekä kuvataan liiketoi-mintamalli Osterwalderin liiketoimintakehyksellä. Asiantuntijakyselystä saatu aineisto analysoidaan CFI- ja BCFI-analyysimenetelmillä.

Tutkimuksen lopputuloksena saadaan mahdollisen liiketoiminnan karkea kuvaus ja useita kohdeyrityksen liiketoimintaan liittyviä johtopäätöksiä. Tiivistettynä tuloksena tutkimus osoittaa, että IT-markkinoilla arvioidaan olevan liiketoimintapotentiaalia ja kohdeyrityksellä on mahdollisuus löytää sille soveltuva liiketoimintamalli kehittämällä havaittuja kriittisiä tekijöitään ja hyödyntämällä tutkimuksen vahvistamia omia olemassa olevia vahvuuksiaan. Tutkimus antaa suuntaa liiketoiminnan aloittamiseen liittyville kehitystoimenpiteille ja valit-taville palveluille ja niiden tuotantomenetelmille.
Avainsanat:
Pilvipalvelut, CFI, SWOT, Osterwalder, skenaario
© Tritonia 2014-2019