Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Ranta, Turo

BALANCE SCORECARD JA SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN: Case Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
79
Perinteiset tunnusluvut eivät anna riittävää informaatiota organisaation kehittymisestä muuttuvassa ympäristössä. Organisaatioiden on siten kyettävä mittaamaan suorituskykyään yhä tehokkaammin sekä huomioimaan suorituskyvyssään myös ei- taloudelliset tekijät. Tutkielman tavoitteena on luoda case-organisaatiolle suorituskyvyn mittaristo tehokkaampaa talouden ja liiketoiminnan asiakastyytyväisyyden seurantaa varten.
Tämä tutkielma selvittää tutkimuksen yhteydessä luodun mittariston kautta case- organisaation taloudellisen tilanteen muutoksia sekä tavoitteita asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi. Tutkimus on toteutettu case-tutkimuksena käyttäen konstruktiivisen tutkimusotteen menetelmää. Tutkielmassa luodun suorituskyvyn mittariston pohjana käytetään Kaplan ja Nortonin Balanced Scorecardia, jonka asiakasnäkökulman mittareihin on integroitu Nadlerin ja Takalan kehittämä BCFI -malli (Balanced Critical Factor Index). Tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen kuuluu suorituskyvyn mittaaminen ja mittausjärjestelmät sekä Kaplan ja Nortonin Balanced Scorecard pääteoriana.
Tutkimuksen tuloksena syntyi ratkaisumalli, case-organisaation suorituskykymittaristo. Ratkaisumallin kautta pystyttiin osoittamaan, että suorituskykymittariston avulla voidaan ennustaa talouden kriisiytymistä. Tutkimuksen avulla pystyttiin myös toteamaan pelkän Balanced Scorecardin käyttöönottoprosessin toimivan strategisen päätöksenteon tukena.
Avainsanat:
Balanced Scorecard, suorituskyvyn mittaaminen, BCFI, ylioppilaskunta
© Tritonia 2014-2019