Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Veikkanen, Kimmo

“Pihvi ja semmonen barbecue-henkinen Texas style -veto” Codeswitching in a Finnish Reality Television Programme Top Chef Suomi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Sirkku Aaltonen, Kristiina Abdallah
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
87
Tämä tutkimus sijoittuu kielikontaktitutkimuksen piiriin ja siinä tarkasteltiin koodinvaihtoa englannin ja suomen kielien välillä. Tutkimusmateriaali koostui suomalaisen tosi-tv-ohjelman, Top Chef Suomen, kolmannesta tuotantokaudesta, joka esitettiin MTV3-kanavalla kevätkaudella 2013. Tutkittavan kielen tuottajat olivat ammattikokkeja. Koodinvaihdon lisäksi tutkimuksen toinen keskeinen näkökulma oli erikoiskielet. Tutkimuksen oletus olikin, että tutkittavien kielentuottajien puheessa esiintyneet englanninkieliset ainekset olivat osittain seurausta heidän erikoisalansa terminologiasta.
Tutkimus lähestyi aihettaan sosiolingvistisestä näkökulmasta ja keskittyi siihen, mikä motivoi koodinvaihdon, millaisissa tilanteissa englanninkielisiä ilmauksia esiintyi ja millaiset puhujat käyttivät englannin kieltä suomen kielen seassa. Tutkimuksessa analysoitiin myös, miten englanninkieliset ilmaukset käyttäytyivät suomenkielisessä puheessa, eli mitä englanninkieliselle ainekselle tapahtui, kun se istutettiin foneettisesti ja morfologisesti hyvin erilaiseen suomen kieleen. Keskeinen tutkimuskysymys oli, missä määrin englannin kieltä käytettiin suomen kielen seassa puhujien ammatista johtuen ja missä määrin koodinvaihto oli muuta kuin pelkkää tiedonvälitystä.
Tutkimuksen perusteella koodinvaihdolla oli selkeästi kaksi erillistä käyttötarkoitusta analysoidussa materiaalissa: Ensinnäkin noin puolet materiaalin englanninkielisistä ilmauksista täytti leksikaalisia aukkoja puhujien kielessä. Ammattikokkien erikoiskieli on kansainvälistä. Näin ollen kyetäkseen kommunikoimaan eksaktisti ja kompaktisti kollegoidensa kesken puhujien oli käytettävä huomattavasti vierasperäisiä ilmauksia ja termejä, jotka yleiskieliselle suomen puhujalle saattavat olla käsittämättömiä. Toinen koodinvaihdon selkeä käyttötarkoitus oli toimia sosiaalisena välineenä, joka ei niinkään perustunut tarpeeseen löytää oikea ja eksaktein sana, vaan rakensi puhujan identiteettiä ja suhdetta kanssapuhujiin. Nämä koodinvaihdot lienevät seurausta englannin kielen ja anglikaanisten kulttuurien vahvasta läsnäolosta nykypäivän Suomessa.
Avainsanat:
codeswitching, LSP, languages for special purposes, special purpose languages, language contact, borrowing, gastronomic language, language of chefs
© Tritonia 2014-2019