Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Mäkilä, Katja

Päätösten perusteleminen virkanimityksissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Eija Mäkinen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
68
Tutkielman aiheena on virkanimityspäätöksen tekeminen ja asiaa tarkastellaan erityisesti päätöksen perustelemisen näkökulmasta. Virkanimityspäätöksissä on kyse ihmisten ansioiden ja sopivuuden arvioinnista. Käsitys virkanimityspäätösten tekemisestä ja perustelemisesta on muuttunut ajan kuluessa, mutta edelleen keskusteluun nousee kysymyksiä siitä, tapahtuuko Suomessa virkanimityksiä epäasiallisilla perusteilla. Julkisen intressin mukaista on, että virkanimityspäätökset tehdään oikein ja lain vaatimalla tavalla.

Yleiset opit päätösten perustelemisesta pohjautuvat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon käsitteisiin. Näiden aiheiden tutkimisen tärkeimpänä lähteenä on lainsäädäntö. Oikeustieteelliselle tutkimukselle tyypillinen tutkimusmetodi, oikeusdogmatiikka, on käytössä myös tässä tutkielmassa.

Tutkielmassa käsitellään virkanimityspäätöksen tekemiseen vaikuttavia asioita, kuten virkanimitysperusteita, virkavalintaprosessia ja päätöksen perustelemiselle asetettuja vaatimuksia. Tutkielman tarkoituksena on saada vastauksia siihen, minkälaiset perustelut virkanimityspäätöksessä on lain mukaan oltava ja mitä asioita virkanimityksissä voidaan pitää hyväksyttävinä valintaperusteina.

Virkanimityksiä koskevissa muutoksenhakuasioissa ilmeni, että päätösten perusteluissa ja erityisesti ansiovertailun tekemisessä saattaa olla parantamisen varaa. Harvoin perustelut ovat kuitenkaan niin heikon tasoiset tai selvästi epäasialliset, että viranomaisen katsottaisiin ylittäneen toimivaltansa. Virantäytöistä haetaan muutosta myös muilla perusteilla, kuten syrjinnän tai valintaprosessissa tapahtuneiden virheiden vuoksi. Ideaalisten ja täydellisen kattavien perustelujen esittämisen vastapuolella vaikuttavat prosessiekonomian ja tehokkuuden vaatimus.
Avainsanat:
hyvä hallinto, perustelut, virantäyttö, virkanimitykset
© Tritonia 2014-2019