Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2014

Hakala, Iiro

FEASIBILITY OF RFID TECHNOLOGY IN THE SUPPLY CHAIN OF ABB MEDIUM VOLTAGE PRODUCTS

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Helo
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Industrial Management
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
106
Tämä pro gradu tutkielma käsittelee RFID – teknologian soveltuvuutta ABB Oy Medium Voltage Productin toimitusketjussa. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena käyttäen sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Tutkimuksen taustalla vaikutti yritysten tarve kehittää ja tehostaa tuotantoketjun toimintaa. Jotta yrityksen toiminta säilyisi kannattavana tulevaisuudessa kiristyvän kilpailun vallitessa, on nykyisillä resursseilla kyettävä toimimaan entistä tehokkaammin. Tutkielman viitekehyksen perustana oli alaan liittyvä kirjallisuus sekä tieteelliset elektronisessa muodossa olevat ajankohtaiset julkaisut. Osa teoksista oli julkaistu jo monia vuosia sitten, mutta perusajatukset RFID – teknologiasta ovat pysyneet muuttumattomina.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää RFID – teknologian toteutettavuutta ABB Medium Voltage Productsin toimitusketjun eri vaihessa. Lisäksi tuotiin esille erilaisia ehdotuksia siitä, miten RFID – teknologia voitaisiin käytännössä implementoida ABB:lle. Tavoitteena oli myös selvittää ja vertailla eri investointimahdollisuuksien takaisinmaksuaikoja toimitusketjun eri osissa. RFID – teknologian osalta pääajatus oli kuvata teknologia ensin yleisesti ja sitten tarkemmin yrityksen toimitusketjujen ja eri prosessien näkökulmista. RFID – teknologian käytännön sovelluksia ja toteutuneita projekteja löydettiin myös ja niitä etsittiin siksi, jotta voitaisiin huomata miten toiminta käytännössä tehostui.

Keskeisin havainto oli huomata, että RFID – teknologia ei ole välttämätä aina järkevä investointi. Vaikka teknologia vaikuttaisi ensialkuun tehokkaalta ja luotettavalta, löytyy siitä useita ongelmakohtia ja haasteita joihin on tulevaisuudessa löydettävä toimivia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Tulevaisuudessa olisi tärkeää tutkia miten RFID tunnisteet saataisiin inegroitua piirikortteihin sekä kuinka teknologian käyttöönotto tehostaisi ulkoisen varaston tarjoajan prosesseja.
Avainsanat:
Toimitusketju, tehostaminen, RFID, hallinta, teknologia, tapaustutkimus, tunnistus, takaisinmaksu
© Tritonia 2014-2019