Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Miettinen, Janne

Hedge-rahastojen tilastollinen analyysi 2000-luvulla, vertailukohtana osakeindeksit

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo Rothovius
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
82
Hedge-rahastot ovat huonossa maineessa ja niitä syytetään esimerkiksi 2008 alkaneen finanssikriisin aiheuttajiksi. Tässä tutkielmassa keskitytään hedge-rahastojen tilastollisiin mittareihin ja tarkastellaan erityisesti niiden tuottoja. Tuottojen lisäksi tutkitaan rahastojen reagoimista markkinoiden muutoksiin nousevilla ja laskevilla markkinoilla. Ne kertovat hedge-rahastojen kyvyn reagoida voimakkaasti nouseviin tai laskeviin markkinoihin. Monien rahastojen liikkeet osoittautuivat hyvin jälkisyklisiksi, jolloin ne reagoivat hitaasti markkinoiden liikkeisiin.

Hedge-rahastot raportoivat toiminnastaan niukasti ja siksi niiden tutkiminen on hyvin vaikeaa. Monet rahastot pitävät omistajamääränsä riittävän pieninä, jolloin ne eivät joudu julkaisemaan tekemisiään kovin usein. Se tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden tarkastella rahastojen suoriutumista voimakkaasti laskevilla tai nousevilla markkinoilla. Raportoinnin niukkuus estää kuitenkin rahastoista kerättävien yksityiskohtaisten tietojen käyttämisen, joita ovat esimerkiksi sijoitusten hajautus ja velkavivun käyttäminen.

Tutkielma perustuu Datastreamin kautta kerättyyn aineistoon hedge-rahastoista, joita vertaillaan vastaaviin perinteisiin sijoitusrahastoihin. Merkittävin tulos oli makrostrategian erittäin matala korrelaatio markkinoiden kanssa ja suuret hajonnat erilaisten hedge-rahastojen tuotoissa. Erilaisilla sijoitusstrategioilla oli kuitenkin hyvin suuria eroja tuloksissa. Ne käyttäytyivät myös hyvin eri tavalla verrattuna markkinaindekseihin. Kehittyviin maihin sijoittavalla strategialla ja pieniä yhtiöitä kuvaavalla Russell 2000 –indeksillä on erittäin korkea korrelaatio.
Avainsanat:
Hedge-rahasto, tuotto, sijoitusrahasto, korrelaatio, markkinaindeksi
© Tritonia 2014-2019