Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kumpulainen, Markku

Yritysjohdon päätöksentekoprosessi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vuorinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
106
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää yritysjohdon päätöksentekoprosessin ulottuvuuksia sekä kartoittaa erilaisia yksilöstä johtuvia päätöksentekoa haittaavia tai sitä estäviä tekijöitä. Pyrkimyksenä on kehittää päätöksenteko- ja johtamistaitoja. Tutkimuksessa mallinnetaan yleinen päätöksentekoprosessi jota seuraamalla on mahdollista tehdä objektiivisia ja perusteltuja päätöksiä.

Tässä tutkimuksessa analysoidaan päätöksenteko- ja johtamiskirjallisuutta sekä 50 systemaattisena satunnaisotantana tieteellisten artikkeleiden tietokannasta valittua vuosien 1993 - 2013 välillä julkaistua päätöksentekoa käsittelevää artikkelia. Tutkimusmenetelmänä käytetään fenomenografista analyysisynteesiä, jossa kirjallisuuteen ja artikkeleihin perustuva tutkimusaineisto puretaan osiin, analysoidaan ja rakennetaan analyysin perusteella uudelleen päätöksentekoprosessin malliksi.

Päätöksenteko on moniulotteinen prosessi, johon yksilön ominaisuuksilla ja toiminnalla on vaikutusta. Huonoon päätöksentekoon johtavat syyt kulminoituivat monesti päätöksentekijään, mutta eivät selitä sitä täysin. Tutkimuksessa kävi selvästi ilmi, että tehokasta päätöksentekoa heikentävät organisaation liiketoimintaprosesseissa olevat puutteet, ihmisten väliset jännitteet sekä huono johtaminen. Päätöksentekotaitojen, prosessien ja johtamisen kehittäminen vaikuttavat positiivisesti hyvien ja laadukkaiden päätösten tekemiseen.
Avainsanat:
Päätöksenteko, päättäminen, ongelmanratkaisu
© Tritonia 2014-2019