Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Lalli, Juha

Poliisihallinnon yhteiset arvot: Arvojen johtaminen poliisiorganisaatiossa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
HTT Kirsi Lehto
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
101
Julkisen sektorin arvoihin ja arvojohtamiseen on kiinnitetty 2000-luvulla aikaisempaa enemmän huomiota ja valtion hallinnon sisällä on eri organisaatioissa toteutettu arvoprosesseja, joissa yhteisiä organisaatioarvoja on valittu ja määritelty. Arvojen määrittämisellä on haluttu vahvistaa hallinnon ja johtamisen eettisyyttä. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö ja toistuvat organisaatiomuutokset ovat haasteellisia organisaatioille ja johtamiselle. Kansalaisten palvelut tulisi turvata muutosten jälkeenkin siten, että yhdenvertaisuus ja palveluperiaate toteutuvat. Poliisihallinnon sisällä on myös toteutettu oma arvoprosessi, jonka tuloksena poliisin yhteisiksi organisaatioarvoiksi on määritetty oikeudenmukaisuus, ammattitaito, palveluperiaate ja henkilöstön periaate. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan poliisin organisaatioarvoja, niiden merkitystä sekä henkilöstön kokemusta yhteisistä arvoista.

Tutkimus käsittelee arvoja ja arvojohtamista poliisihallinnossa ja sitä, miten ne ohjaavat sen päivittäistä toimintaa ja niiden vaikutusta johtamiseen. Teoria koostuu aikaisempien tutkimusten käsityksistä arvoista, organisaatioiden arvojen määrittelyistä, julkisen hallinnon arvoista sekä arvojohtamisen prosessista. Teoriaosuudessa käsitellään myös poliisin arvoprosessi sekä valittujen arvojen sisältö. Teorian tarkoituksena on osoittaa arvojen ja arvojohtamisen merkitys organisaatioille sekä mitä etuja on organisaation toimintaan ja johtamiseen saatavissa perusteellisella arvojohtamisprosessilla.

Tutkimuksessa on käytetty sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista aineistoa. Empiria koostuu kvantitatiiviseksi aineistoksi Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusluvalla hankitusta vuosien 2010 ja 2012 henkilöstöbarometriaineistosta sekä kvalitatiivisesta haastatteluaineistosta, jota varten haastateltiin 15 poliisimiestä eri virkahierarkiatasoilta. Tutkimusmetodeina on käytetty taulukoitua henkilöstöbarometriaineistoa poliisin yhteisistä arvoista sekä haastattelujen osalta puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastattelujen lähtökohtana oli hakea vastauksia kvantitatiivisen aineiston löydöksiin sekä selvittää poliisien käsityksiä yhteisistä arvoista ja arvojohtamisesta

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että poliisin virkahierarkiatasojen välillä on jonkin verran eroja yhteisten arvojen kokemuksessa. Organisaation sisällä, hierarkiatasosta riippumatta, poliisit ovat kohtuullisen yksimielisiä poliisin korkeasta ammattietiikasta ja halusta toteuttaa palveluperiaatetta mutta ongelmia on erityisesti työhyvinvoinnin toteutumisessa ja sen johtamisessa sekä oikeudenmukaisuuden toteutumisessa organisaation sisällä. Ammattitaidon kehittämisen osalta käsitykset vaihtelevat mutta sen tarpeellisuus tunnistetaan. Arvojohtamisprosessi on poliisihallinnon sisällä kesken, eikä yhteisiä arvoja ole pystytty ottamaan käyttöön niiden alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. Tästä syystä arvoilla ei niin ikään ole organisaatiota ohjaavaa merkitystä.
Avainsanat:
arvot, arvojohtaminen, etiikka, poliisi
© Tritonia 2014-2019