Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Jahkonen, Eetu

HALLOWEEN ILMIÖ Käytettävyys sijoitusstrategiana USA:n osake- ja joukkovelkakirjalainamarkkinoilla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Janne Äijö
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
74
Tutkielmassa tutustutaan 2000-luvun taitteessa osakemarkkinoilta löydettyyn Halloween-ilmiöön. Tutkielman tarkoituksena on antaa kokonaiskuva ilmiöstä, sen kehittymisestä ajassa sekä käytöstä sijoitusstrategiana. Tutkielmassa selvitetään myös ilmiön mahdollista olemassaoloa joukkovelkakirjalainamarkkinoilla, joita ei ilmiön suhteen ole aiemmin tutkittu.

Halloween-ilmiö on anomalia, jonka mukaan osakemarkkinoiden tuoton voidaan havaita olevan korkeampi marraskuun ja huhtikuun välisellä puolivuotisjaksolla verrattuna toukokuun ja lokakuun väliseen puolivuotisjaksoon ilman, että sijoituksen riski kasvaa. Tehokkaiden pääomamarkkinoiden ehtojen mukaan tämän pitäisi olla mahdotonta. Ilmiön havaitsivat ensimmäisenä Bouman ja Jacobsen (2002). Tutkimistaan 37 osakemarkkinoista 36:lla he havaitsivat joissain määrin korkeamman tuoton marras-huhtikuussa. 20 tapauksessa havainnot olivat tilastollisesti merkitseviä ja taloudellisesti hyödynnettävissä.

Löytymisensä jälkeen ilmiöstä on tehty tutkimuksia vaihtelevin tuloksin. Tässä tutkielmassa käytetään aineistoina S&P500-osakeindeksin, Barclays Corp High Yield –yrityslaina-indeksin, USA:n kymmenen vuoden obligaation sekä kolmen kuukauden T-Bill:n kuukausittaisia tuottoja. Tutkimusperiodi ajoittuu vuosille 1964–2013, paitsi High Yield –indeksissä vuosille 1990–2013. Tilastollisina menetelminä käytetään pienimmän neliösumman estimaattia dummy-muuttujilla kontrolloiden virhetermien autokorrelaatiota ja he-teroskedastisuutta Newey-Westin-menetelmällä.

Tutkielmassa havaittiin Halloween-ilmiön esiintyvän tilastollisesti erittäin merkitsevästi S&P 500 –indeksissä sekä High Yield –indeksissä. Lisäksi High Yield –indeksissä havaittiin tammikuuilmiö. Havaintojen perusteella USA:n arvopaperimarkkinat eivät täytä edes markkinatehokkuuden heikkoja ehtoja. Lisäksi havaittiin, että Halloween-ilmiöön perustuvalla sijoitusstrategialla on mahdollista ansaita merkittäviä riskikorjattuja ylituottoja.
Avainsanat:
Anomalia, Halloween, Sell in May, joukkovelkakirjalaina
© Tritonia 2014-2019