Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Holma, Tarja

Mistä on tehty hyvät ulkoistussopimukset? - sisällöstä, rakenteesta ja visualisoinnista

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Wanne
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
70
IT-alalla työskentelevien osaamisessa korostuvat nykyään ennen kaikkea liiketoiminnan ja juridiikan osaaminen. IT-ulkoistukset ovat yleistyneet, ja ulkoistuksia tehdään entistä use-amman palvelutarjoajan kanssa. Tällöin alan ulkoistussopimuksissa korostuvat sopimuksen sisällön lisäksi selkeys, ymmärrettävyys ja käytettävyys. Tutkielman tarkastelu rajataan sisältämään vain yksityissektorin IT-ulkoistussopimukset. Tutkielman ulkopuolelle jäävät julkishallinnon ulkoistussopimukset. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää IT-ulkoistusopimusten viestinnällisyyttä, jota tutkitaan tässä sisällön, käytettävyyden sekä käyttäjäkokemuksen kautta.

Empiirisessä osuudessa tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimus on kvalitatiivista eli laadullista. Teemahaastattelu valittiin, koska kerättävän aineiston haluttiin rakentuvan aidosti haastateltavien kokemuksista, eli haluttiin selvittää IT-ulkoistussopimuksen parissa työskentelevän käyttökokemus.

Sopimus haluttiin nähdä osana myytävää tuotetta. Tämän tutkimuksen tuloksessa korostuu erityisesti visualisointi. Se on selvästi kiinnostava asia, ja sitä halutaan vaihtelevasti lisää joko IT-ulkoistussopimuksiin, sen liitteisiin tai koulutusmateriaaleihin. Tämä johtuu siitä, että sopimuksen käyttäjinä on paljon henkilöitä, joilla ei ole juridista taustaa. IT-ulkoistussopimusten visualisointiin kaivattiin yhteisiä standardeja, joita kaikki käyttäisivät samassa muodossa.
Avainsanat:
Sopimussuunnittelu, informaatiomuotoilu, sopimusten visualisointi, käytettävyys, käyttö-kokemus
© Tritonia 2014-2019