Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Suominen, Markus

Pääomarakenteisiin vaikuttavat tekijät suomalaisissa pörssiyrityksissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Erkki Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
63
Huomautukset:
Sivunumerot poikkeavat nidotusta versiosta, koska kaksi tyhjää sivua poistettu elektronisesta versiosta. Alkuperäinen sivumäärä 65, tässä 63.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko eri tekijöillä vaikutusta suomalaisten pörssiyritysten velkaantumiseen, ja minkälainen vaikutus kullakin vaikuttavalla tekijällä velkaantumiseen on. Tulosten avulla pyrittiin myös selvittämään, mikä pääomateoria selittää parhaiten suomalaisten pörssiyritysten rahoituspäätöksiä.

Teoriaosassa tutustutaan kolmeen eri pääomarakenneteoriaan. Niiden keskeinen eroavaisuus liittyy optimaalisen velkaantumisasteen saavuttamiseen. Pääomarakenteeseen vaikuttavien tekijöiden vaikutusta suomalaisten pörssiyhtiöiden velkaantumiseen tarkastellaan pääosin trade off - ja pecking order -teorioiden näkökulmista. Ajoitusteorialla on tarkastelussa edellisiä teorioita pienempi rooli.

Tutkimuksessa oli mukana 105 yritystä, joiden pääomarakenteet eroavat suuresti toisistaan. Toimialojen välillä pääomarakenteissa oli myös eroavaisuuksia.Yritysten pääomarakenteet koostuivat keskimäärin puoliksi vieraasta ja puoliksi omasta pääomasta.

Yritysten velkaantumiseen vaikuttivat eniten kannattavuus, verohyödyt sekä toiminnan ainutlaatuisuus. Tutkimusmenetelmänä työssä käytettiin lineaarista regressioanalyysiä.
Avainsanat:
Pääomarakenne, trade off -teoria, pecking order -teoria, ajoitusteoria
© Tritonia 2014-2019