Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Vattulainen, Susanna

Työntekijän suorituskykyyn vaikuttavat tekijät

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Maria Järlström
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
136
Henkilöstövoimavarojen johtamista pidetään nykyaikana yhtenä merkittävänä menestystekijänä ja kilpailuedun tuojana. Onnistunut suoriutumisen johtaminen vaatii ymmärrystä niistä tekijöistä, jotka keskeisesti vaikuttavat työntekijöiden suoriutumiseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten ja millaisilla tekijöillä työntekijän suorituskykyyn voidaan vaikuttaa. Vastausta haetaan johdon ja työntekijöiden näkökulmista kolmesta eri alaa edustavasta suomalaisesta organisaatiosta.

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tutustutaan suoriutumisen johtamiseen liittyvään kirjallisuuteen ja tutkimukseen. Suorituskykyä tarkastellaan työrooliin liittyvän ja työroolin ylittävän suorituskyvyn ulottuvuuksista. Tutkimus havainnollistaa suorituskykyyn vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä. Ulkoiset tekijät ovat johtamista, ilmapiiriä ja työnkuvaa koskevia. Sisäiset tekijät puolestaan kartoittavat motivaatiota, työhyvinvointia, työtyytyväisyyttä, osaamista ja persoonaa. Keskeinen havainto kirjallisuuden pohjalta on se, että ulkoisilla eli organisaation käytössä olevilla tekijöillä vaikutetaan sisäisten eli työntekijöiden yksilöllisesti kokemien tekijöiden kautta suorituskykyyn.

12 teemahaastattelussa nousi esiin runsaasti erilaisia suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä. Sekä työrooliin liittyvään että työroolin ylittävään suorituskykyyn vaikuttavat tutkimuksen mukaan erilaiset ulkoiset ja sisäiset tekijät. Tutkimus osoittaa, että motivoituneet, hyvinvoivat ja tyytyväiset työntekijät, joiden osaaminen ja persoonalliset ominaisuudet täydentävät työtehtävän vaatimuksia, suoriutuvat odotusten mukaisesti työtehtävistään. Työrooliin liittyvään suorituskykyyn voidaan vaikuttaa ulkoisista tekijöistä tehokkaasti esimiestyöllä, aktiivisella työhyvinvoinnin johtamisella, hyvällä ilmapiirillä ja työkuvan järjestelyillä. Työroolin ylittävään suorituskykyyn voidaan puolestaan vaikuttaa hyvällä ilmapiirillä, esimiestyöllä ja rahallisella palkitsemisella, minkä lisäksi sisäisistä tekijöistä työntekijän osaamisella ja erilaisilla persoonallisilla ominaisuuksilla on merkitystä odotusten ylittämisessä.
Avainsanat:
Työntekijän suorituskyky, suorituskyvyn johtaminen, työrooliin liittyvä suorituskyky, työroolin ylittävä suorituskyk
© Tritonia 2014-2019