Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Väliaho, Arja

Transformationaalisen johtamisen yhteys työhyvinvointiin

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tiina Brandt
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Tutkimuksessa tutkitaan onko julkisen sektorin johtamisessa transformationaalisella johtamiskäyttäytymisellä ja työhyvinvoinnilla yhteyttä. Tutkimuksen kohteena on myös miten alaiset kokevat transformationaalisen johtamistyylin ja millainen on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen työhyvinvoinnin taso. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu transformationaalisen johtajuuden ja työhyvinvoinnin teorioista, painottuen psyykkiseen työhyvinvointiin sekä työuupumuksen näkökulmaan.

Tutkimuksessa havaittiin sekä teoriaosuuden sekä empirian perusteella johtamisen ja työhyvinvoinnin olevan moniulotteisia ilmiöitä. Tämänkin tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että yhdistämällä työhyvinvoinnin teorioita transformationaalisen johtamisen teoriaan voidaan saavuttaa parempi ymmärrys työntekijöiden työssä viihtymiseen ja työhyvinvointiin. Tutkimuksessa transformationaalisen johtamisen yhteydestä työhyvinvointiin todetaan, että se aiheuttaa positiivista vaikutusta työhyvinvointiin ja työntekijät kokevat transformationaalisen johtajuuden kannustavaksi ja palkitsevaksi sekä toisaalta se motivoi heitä kohti selkeitä tavoitteita. Toisaalta tutkimuksessa havaittiin transformationaalisen johtamistyylin esimerkillä johtamisella olevan myös negatiivinen vaikutus työntekijöihin. Johtajan esimerkillisyydellä saattaa olla alaisten motivaatiota heikentävä vaikutus. Esimerkillinen johtaja saattaa luoda alaisille painetta selviytyä työtehtävistä ja näin heikentää työhyvinvointia.

Tutkimuksen mukaan esimiehet arvioivat itsensä transformationaalisemmiksi johtajiksi kuin mitä alaisten arvioinneissa tuli esille.
Avainsanat:
Transformationaalinen johtaminen, työhyvinvointi, psyykkinen työhyvinvointi, työuupumus
© Tritonia 2014-2019