Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2003

Hukka, Salla

Yrityskaupan kilpailuoikeudellinen arviointi - Suomen ja Euroopan unionin lainsäädännössä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Juha Tolonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Talousoikeuden laitos
Pääaine:
Talousoikeus
Sivumäärä:
76
Yrityskaupat ovat yksi niistä keinoista, joilla yritykset pyrkivät parantamaan markkina-asemiaan ja kohentamaan kilpailukykyään alati kiristyvässä kansainvälisessä ja kansallisessa kilpailussa. Sekä Suomen että Euroopan unionin lainsäädäntö kuitenkin asettaa tiettyjä rajoitteita yrityskauppojen toteuttamiselle. Yrityskaupan seurauksena ei saa syntyä tai vahvistua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävällä tavalla estää kilpailua markkinoilla. Kilpailuoikeuden ja erityisesti kilpailunrajoituslain tavoitteena onkin terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun ylläpitäminen ja kilpailun suojaaminen sitä va-hingoittavilta toimenpiteiltä. Yrityskauppavalvonta toteuttaa näitä tavoitteita estämällä sellaisen keskittymiskehityksen, joka on vaaraksi kilpailun toimivuudelle.

Yrityskauppavalvonnassa ollaan kiinnostuneita siitä, aiheuttaako kauppa kilpailuongelmia. Jotta kysymykseen saataisiin vastaus, on valvonnassa ensin tutkittava luodaanko tai vahvistetaanko kaupalla määräävää markkina-asemaa ja toiseksi, estyykö tehokas kilpailu markkinoilla olennaisesti kaupan seurauksena. Kilpailuviranomaiset voivat kieltopäätöksen sijasta myös asettaa yrityskaupan toteutumiselle ehtoja, mikäli niillä voidaan estää haitalliset kilpailuvaikutukset. Arvioinnissa on huomioon otettava lisäksi yrityskaupasta mahdollisesti aiheutuvat tehokkuusedut. Mikäli kaupan positiiviset vaikutukset ovat merkittävämmät kuin kaupasta aiheutuva kilpailun estyminen, on kauppa tällöinkin hyväksyttävä.

Euroopan unionin sulautuma-asetusta ollaan parhaillaan uudistamassa vastaamaan paremmin nykyisiä vaatimuksia. Tulevaisuudessa nähdäänkin millainen uusi asetus tulee olemaan ja miten se vaikuttaa kansalliseen yrityskauppavalvontaamme.

Avainsanat:
yrityskauppavalvonta, kilpailunrajoitus, sulautuma-asetus
© Tritonia 2014-2019