Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Mäki-Korvela, Jouko

Muutosprosessin johtaminen korkeakoulussa - Centria-ammattikorkeakoulun muutosjohtamisen käytännöt

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Routamaa
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
87
Muutosprosessit ja muutoksen johtaminen ovat olleet tutkittuja objekteja erityisesti 1990-luvun loppupuolella, mutta tutkimus on ulottunut pääasiassa yrityksiin ja kunnalliselle sektorille. Suomalainen koulutuskenttä on ollut murroksessa koko 2000-luvun ja koulutuskentän muutos-tekijät ovat varsin moninaisia. Korkeakoulutuksessa on jo tapahtunut yliopistolain ja yliopisto-laitoksen uudistaminen ja seuraavana vuorossa on vastaava ammattikorkeakoulujen rakenne-muutos. Yritykset ovat tottuneet kohtaamaan markkinataloudessa muutoksia ja johtamaan niitä, mutta muutosjohtaminen on oppilaitosorganisaatiossa paljon uudempi komponentti toiminnan johtamisen kokonaisuudessa. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään miten ammattikorkea-koulujen muutosjohtaminen noudattaa muutosjohtamisen teoreettisia malleja sekä millaisia vai-heita ja käytäntöjä liittyy muutoksen johtamiseen.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu muutosjohtamisen keskeisistä teorioista sekä koulumaailmaa ja sen johtamista koskettavista tutkimuksista. Muutosjohtamisen teoriat ja toi-mintamallit on suunnattu yrityksiin, joten niihin pitää sopeuttaa korkeakouluympäristöön vai-kuttavat tekijät, kuten koulutuspolitiikka, toiminnan yhteiskunnalliset päämäärät sekä koulun johtamisen erityispiirteet. Tutkimuksen empiria on puolestaan toteutettu kvalitatiivisen, puolistruk-turoidun haastattelututkimuksen avulla Centria-ammattikorkeakouluun. Centrian johdon haastatteluiden lisäksi aineistona on käytetty organisaation sisäisiä, luottamuksellisia tiedotteita.

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että muutos koostuu ennemminkin useista erillisistä ja eriaikaisista vaiheista, kuin yhdestä prosessista. Muutoksen keskiössä on toimiva muutosvisio, jota ilman muutos saattaa pysähtyä jo alussa. Tämän tutkimuksen aineisto osoittaa, että henkilöstön osallistamisella muutosprosesseihin on merkitystä sitoutumistasoon ja muutosten toimivuuteen. Korkeasti koulutetulla asiantuntijaorganisaatiolla ei kuitenkaan aineiston perusteella ollut vaikutuksia siihen, miten aktiivisesti henkilöstö osallistuu muutokseen. Tärkeimmäksi yksittäiseksi tukitoimeksi korostuvat vuorovaikutus ja läpinäkyvä viestintä, joiden on katsottu edistävän asiantuntijaorganisaation sopeutumista muutoksiin. Vaikka korkeakoulussa suuntauksena on ollut jaettu pedagoginen johtajuus, muutostilanteissa johtajalta odotetaan kui-tenkin vahvuutta ja kykyä tehdä päätöksiä.
Avainsanat:
korkeakoulun johtaminen, koulutuskentän muutostekijät, muutosprosessi, muutosjohtaminen
© Tritonia 2014-2019