Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Österholm, Jannica

Crossover Literature and its Readers: A Comparison of Online Book Reviews

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tiina Mäntymäki
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
65
Denna undersökning jämför barn och vuxna som läsare av samma skönlitterära texter genom att analysera yngre och äldre läsares nätbaserade bokrecensioner av J.R.R. Tolkiens Bilbo – en hobbits äventyr. Analysen tar sin utgångspunkt i teori om den allålderslitteratur som på engelska kommit att benämnas crossover literature, samt i läsarorienterad reader-response teori. Syftet med analysen var att besvara frågan om huruvida och på vilket sätt barn och vuxna läser och tolkar texter olika med tanke på hur erfarenheter och kunskaper skiljer sig åt mellan grupperna. En annan frågeställning var varför crossover-verk tilltalar läsare av olika åldrar, och om de tilltalar äldre och yngre läsare på olika sätt. Förklaringen verkar ligga i att denna typ av litteratur bygger på starka berättelser och behandlar unversala teman som är relevanta oavsett ålder, samt att den indelningen vi idag har i barn- och vuxenlitteratur inte alltid kan anses vara befogad. Analysen av bokrecensionerna visade att det förekommer vissa skillnader i hur barn och vuxna ser på sig själva som läsare och i hur de identifierar sig med karaktärerna i boken. Det finns även skillnader i hur deras förväntningar på Bilbo – en hobbits äventyr ser ut, samt i hur de fokuserar på vissa delar och teman i boken. Undersökningen visade dock att förmågan att uppskatta crossover-verk inte verkar vara beroende av en läsares specifika kunskaper eller erfarenheter. Skillnaderna i hur barn och vuxna läser verkar inte heller utgöra några hinder för en lyckad läsupplevelse.
Avainsanat:
Crossover literature, fantasy, reader-response criticism, The Hobbit
© Tritonia 2014-2019