Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Järvinen, Salla

Y-sukupolven sitoutuminen organisaatioon - Arvojen asettamat haasteet johtamiskäytännöille

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Routamaa
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
117
Y-sukupolven arvot ja sen sitoutuminen organisaatioon on aiheena ajankohtainen sen vuoksi, että se on edeltäviin sukupolviin verrattuna arvostuksiltaan merkittävästi erilainen, ja sen mukaantulo työelämään suurena sukupolvena tulee aiheuttamaan murrosta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää y-sukupolven arvoja, sitoutumista ja mitkä ovat y-sukupolvelle tärkeitä asioita työssä sitoutuakseen organisaatioon. Tutkimuksessa on vertailua vanhempien sukupolvien arvoihin ja nostetaan esiin mahdollisia haasteita, joita monesta sukupolvesta koostuvan henkilöstön johtamisessa ilmenee sekä miten yritysten tulisi huomioida eroja johtamiskäytännöissään.

Tutkimuksessa lähestytään sitoutumista yksilön näkökulmasta Meyerin ja Allenin luomien sitoutumisen kolmen ulottuvuuden kautta. Arvoja tutkitaan Schwartzin määrittelemien universaalien arvojen kautta ja tarpeisiin syvennytään Maslow’n tarvehierarkiateoriaa käyttäen. Tarpeita tyydyttäviä tekijöitä tutkitaan Herzbergin motivaatio-hygienia –teorian avulla. Teorian pohjalta pohditaan arvojen vaikutusta sukupolven tarvehierarkiaan ja, miten näitä tarpeita huomioidaan henkilöstön motivoinnissa ja siten johtamiskäytännöissä. Tutkielman empiirinen osuus tehtiin kvantitatiivisena tutkimuksena kohdeyritykselle, jonka y-sukupolven edustajien arvoja, sitoutumista ja tärkeitä asioita työssä selvitettiin kyselylomakkeella.

Tutkimuksessa saatiin selville, että y-sukupolven vahvimmiksi perusarvoiksi nousivat turvallisuus, hedonismi ja itseohjautuvuus. Näistä itseohjautuvuudella ei ollut yhteyttä sitoutumisen kanssa, joten sen arvon toteutumisen huomioiminen johtamiskäytännöissä voisi johtaa y-sukupolven vahvempaan sitoutumiseen. Y-sukupolven arvojen kanssa vahvimmin tärkeistä asioista työssä korreloivat saavutusten tunne työssä, hyvät suhteet työkavereihin, hyvä esimiestyö sekä varmuus työn jatkuvuudesta, vaikka tärkeimpänä yksittäisenä asiana nousi vahvimmin työn ja vapaa-ajan tasapaino. Tutkimusongelmaan vastauksena saatiin, että y-sukupolven arvot kyllä eroavat aiempien sukupolvien arvoista, mutta eivät niin vahvasti kuin aiemman kirjallisuuden ja tutkimusten perusteella olisi voinut päätellä.
Avainsanat:
Y-sukupolvi, arvot, sitoutuminen, tarpeet
© Tritonia 2014-2019