Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Saariaho, Juhani

Yksityishenkilön sijoitusten verotus, erityistapauksina osake- ja rahastosijoittaminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pekka Vainio
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
82
Tutkimuksessa perehdytään yksityishenkilöiden sijoitusten verotukseen, erityistapauksina suora osakesijoittaminen ja rahastosijoittaminen. Keskeinen tavoite on selvittää, kuinka verotus tapahtuu tuloverolain (1535/1992, TVL) perusteella ja löytyykö edellä mainittujen sijoitusten kohdalla verotuksessa havaittavia eroavaisuuksia. Yksi osa verotusta on tulojen hankkimisesta aiheutuneiden menojen vähennyskelpoisuus sekä niiden säännösten tunnistaminen ja sisällön selvittäminen. Lisäksi pyrin selvittämään lukijalle näiden kahden erilaisen sijoitustavan eroavaisuudet ja yksityiskohtaiset ominaisuudet. Tutkimuksen loppupuolella avaan verosuunnittelu käsitettä ja pyrin selventämään sen tärkeyttä ja sitä kautta saatavia hyötyjä sijoittajalle.
Tutkimuksen lähdeaineisto koostuu ajantasaisesta lainsäädännöstä, vero-oikeudellisesta kirjallisuudesta, Verohallinnon päätöksistä ja ohjeista. Tutkielmaa ajatellen toissijaisia lähteitä ovat aihealueeseen liittyvät lehdet, internetin julkaisut ja pelkästään sijoittamiseen keskittynyt pörssisäätiö-sivusto.
Yksityishenkilöiden sijoittamisen mahdollisuuksiin ja mielenkiintoon on oleellisesti vaikuttanut rahoitusmarkkinoiden sääntelyn asteittainen purkaminen 1980-luvulta lähtien. Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden vaikutukset näkyvät rahoitusmarkkinoiden tuotteiden ja kilpailun ohella kansallisissa viitekoroissa ja pienentyneenä valuuttariskinä. Tämä kansainvälinen tilanne on luonut tilanteen, jossa sijoittajat etsivät riskiä hajauttamalla uusia mahdollisuuksia ja parempituottoisempia vaihtoehtoja perinteisen pankkitalletuksen tilalle.
Avainsanat:
osake- ja rahastosijoittaminen, luovutusvoitto, luonnolliset vähennykset, verosuunnittelu
© Tritonia 2014-2019