Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Salminen, Tapio

Euroopan keskuspankin SMP-ohjelman vaikutus markkinoihin

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kim Ittonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
52
Eteläeurooppalaisten valtioiden velan hinnan noustua kestämättömälle tasolle, Euroopan keskuspankki joutui aloittamaan vuonna 2010 laajan valtionlainojen tukiosto-ohjelman. Tällä ohjelmalla EKP pyrki rauhoittamaan markkinoita ja laskemaan joukkovelkakirjojen hinnan kestävälle tasolle.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Securities Market Program –osto-ohjelman vaikutuksia GIIPS(Kreikka, Irlanti, Italia, Portugali ja Espanja)-valtioiden cds-johdannaisten hintoihin, sekä sitä ovatko sijoittajaan nostaneet AAA-luottoluokituksen omaavien valtioiden tuottovaatimusta niiden kasvaneen velkamäärän vuoksi. Tutkimuksessa tutkittiin lisäksi onko osto-ohjelmalla ollut vaikutusta euron ulkoiseen arvoon Yhdysvaltain dollaria, Japanin jeniä ja Ison Britannian puntaa vastaan.

Aineistona tutkimuksessa oli SMP-ohjelman nettomääräiset muutokset, euromaiden CDS-johdannaisten hintatiedot sekä dollarin, jenin ja punnan eurokurssit ajanjaksolta 25.5.2010–31.12.2012. Tutkimus tehtiin käyttäen viikkodataa, koska Euroopan keskuspankki ei ole julkaissut osto-ohjelmiensa päiväkohtaisia osto- ja myyntitietoja, vaan se ilmoittaa vain viikkokohtaisesti taseessaan nettomääräisen lopputuloksen tapahtumista. Tutkimusta varten AAA-valtioista sekä GIIPS-valtioista tehtiin bruttokansantuotteella painotetut indeksit, joilla tehtiin regressioanalyysit käyttäen kontrollimuuttujina Vix- ja Euro STOXX 50 -indeksejä. Testit tehtiin erikseen myös kahdelle ajanjaksolle tutkimusvälillä jolloin SMP:n tiedettiin olleen aktiivinen.

Tuloksissa saatiin viitteitä oletetunlaisesta käyttäytymisestä, mutta tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä tai joissain tapauksissa selitysasteet jäivät suhteellisen mataliksi. Osassa tuloksista saatiin jopa päinvastaisia tuloksia liittyen SMP-ohjelman vaikutuksesta GIIPS-maiden cds-johdannaisten hintaan, mutta aiheesta tehdyissä muissa tutkimuksissa on havaittu, että päivädatan käyttö on edellytyksenä tilastollisesti merkitsevien tulosten saamiseksi.
Avainsanat:
SMP, EKP, CDS, TUKIOSTOT
© Tritonia 2014-2019