Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Sadeharju, Mirkka

Ihminen menee rikki, rakkaus ei - Rakkausmetaforat Tommy Tabermannin runoissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Lehtinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Nykysuomi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
63
Kognitiiviset metaforat ovat ajattelun väline ja kielen keino havainnollistaa maailmaa sekä sen abstrakteja ilmiöitä. Abstraktien tunteiden kuvailemisessa metaforilla on iso rooli, sillä kirjaimellinen kieli ei useinkaan riitä tunteiden syvempään kuvaamiseen. Metaforisilla il-maisuilla pystytään myös määrittelemään, mitä abstrakteilla tunteilla todella tarkoitetaan, ja millaisia ominaisuuksia näihin tunteisiin liittyy. Tämä tutkimus käsittelee runojen kognitii-visia rakkauden metaforia. Nämä metaforat tarjoavat tietoa paitsi rakkauden luonteesta, myös kognitiivisista metaforista yleensä.

Tutkimusaineistona on Tommy Tabermannin runoteosten rakkausmetaforia, joita tarkastel-laan kognitiivisen metaforateorian valossa. Lähtökohtana on, että kieltä ja ajattelua ei voida erottaa toisistaan millään kielenkäytön alueella. Metaforien kautta ilmennetään ajattelua, johon omat kokemukset ja niistä syntyvät mielikuvaskeemat vaikuttavat. Käytännössä omi-en kokemusten vaikutus näkyy metaforien tulkinnassa ja toisaalta myös niiden tuottamises-sa. Metaforien käyttö ja tulkitseminen onkin aina subjektiivista toimintaa, eikä yhtä oikeaa tapaa metaforien tulkinnalle tai käytölle ole olemassa.

Tutkimusmenetelmä ja -teoria ovat lähtöisin George Lakoffin ja Mark Johnsonin kognitii-visesta metaforateoriasta. Lakoff ja Johnson kategorioivat metaforia niiden lähde- ja koh-dekäsitteiden merkitysten mukaan erilaisiin laajoihin yläkategorioihin, ja tätä kategoriointia hyödynnetään myös tässä tutkimuksessa. Laadittujen kategorioiden metaforaesimerkkejä on edelleen tulkittu ja analysoitu esimerkki kerrallaan. Näin on saatu selville, miksi ja millai-seksi rakkautta kuvataan metaforien avulla. Toisaalta tutkimus on myös antanut mahdolli-suuden kokeilla kognitiivisen metaforateorian käyttöä poetiikan metaforiin, jotka perintei-sesti mielletään vain korukieleksi ajattelun välineiden sijasta.

Tutkimus selvittää, että rakkaus liitetään lähdekäsitteisiin juopuminen, kuolema, ravinto, rikos, taistelu, tuska, viisaus, epävarmuus, voima ja matka. Yhteistä kaikille metaforille on rakkauden kuvaaminen kokonaisvaltaiseksi ja kaiken voittavaksi tunteeksi.
Avainsanat:
metafora, kognitiivinen metaforateoria, runo
© Tritonia 2014-2019