Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Leskinen, Outi

Luopumisen tuska ja eroon hankkiutumisen ihanuus – Eläytymistarinat designhuonekalun hävittämiseen liittyvien merkitysten heijastajina

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Hanna Leipämaa-Leskinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
84
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on lisätä ymmärrystä designhuonekalun hävittämiseen liittyvistä merkityksistä. Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusotteen kautta pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan merkityksiä. Kiinnostus tuotteen elämänkaaren pidentämiseen on ajankohtainen ilmiö ja aihetta on syytä tutkia lisää kuluttajan näkökulmasta. Lähestymistavan kuluttajatutkimukseen tarjoaa kuluttamisen kehä, josta tässä tutkielmassa keskitytään hävittämiseen. Hävittämisen huomataan kuitenkin linkittyvän myös muihin kuluttamisen kehän vaiheisiin, kuten hankintaan.

Tutkielmassa ymmärrystä rakennetaan designhuonekalujen muodostamassa kontekstissa. Tutkielman aineistonkeruumenetelmänä käytettiin eläytymismenetelmää. Tutkimusaineisto koostui eläytymistarinoista, joissa kuluttajat peilasivat kokemuksiaan designhuonekalun hävittämisestä. Tutkielman keskeisintä antia on kolmeen erilaiseen designhuonekalun hävittämistapaan, poisheittämiseen, lahjoittamiseen ja myymiseen liittyvien merkitysten selvittäminen.

Designhuonekaluun liittyvä tunnearvo eli sen tunneperäinen ja symbolinen arvo korostui erityisesti tuotteen lahjoittamisen yhteydessä. Mitä vahvempi tunneside kuluttajalla on tuotteeseen, sitä enemmän vaivaa hän on valmis näkemään sen elämänkaaren pidentämiseksi. Tuotteen merkityksellisyys nousee esiin sen kierrättämiseen eli ympäristöystävällisen hävittämistavan valintaan vaikuttavana seikkana. Kuluttajat kokevat designhuonekalun myymisen ja lahjoittamisen paljon mieluisammaksi hävittämistavaksi kuin poisheittämisen, johon liitettiin harmituksen ja surun kaltaisia negatiivisia tunteita. Merkityksellisestä tuotteesta eroon hankkiutumisen yhteydessä koettiin jopa luopumisen tuskaa, mikä viittaa tuotteen rooliin kuluttajan minän jatkeena. Designhuonekalusta luopumista helpottavana tekijänä tunnistettiin hyvän kodin löytämisen ja tuotteen hyvään käyttöön päätymisen tärkeys.
Avainsanat:
Hävittäminen, designhuonekalu, eläytymismenetelmä
© Tritonia 2014-2019