Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Kenttälä, Oskar

Usability and Acceptability in User Documentation : A Case Study on a Power Plant Manual

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Sirkku Aaltonen / Kristiina Abdallah
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
62
Tässä tutkimuksessa on ollut tavoitteena tutkia voimalaitoksen käyttöohjetta käyttäjän näkökulmasta. Ensisijaisena tavoitteena on ollut arvioida, ovatko käyttäjän odotukset täyttyneet käyttöohjeessa. Menetelmänä on käytetty käytettävyysteoriaa sekä siinä yleisesti käytettyä heuristista arviointia eli ammattilaisarviointia. Oletushypoteesina oli että käyttöohjeessa on pieniä käytettävyysvirheitä, mutta vakavia virheitä vain vähän tai ei yhtään. Perusteena tälle on se, että kohdemateriaali on vielä julkaisematon, varhainen suomenkielinen käännösversio englanninkielisestä ohjekirjasta. Koska alkuperäinen käyttöohje on lähes valmis, joskin myös julkaisematon, asiavirheitä on luultavasti vähän. Käännösversion ollessa vasta aikainen vedos on mahdollista, että käännöksestä löytyy käännösprosessiin liittyviä virheitä. Aineistona oli Wärtsilä-yhtiön englannista suomeen käännetty käyttöohje. Käyttöohje arvioitiin Jacob Nielsenin käytettävyysteorian ja Daniel Gouadecin käännöksen laadun teorian avulla. Käyttämällä Nielsenin ja Gouadecin teorioita yhdessä materiaali arvioitiin heuristisella arvioinnilla, jossa etsitään periaatelistan avulla kohdemateriaalista ominaisuuksia tai virheitä, jotka eivät ole periaatelistan arvojen mukaisia. Tutkimustulokset osoittivat, että käyttöohjeen käännöksen varhaisen vaiheen takia siitä löytyi lukuisia pienempiä virheitä, jotka kokonaisuutena tekivät käyttöohjeesta epätasaisen ja ei-hyväksyttävän. Ajoittain teksti oli erittäin sujuvaa ja helposti luettavaa, mutta joissakin osioissa teksti oli vaikeaselkoista ja siten vaikeasti luettavaa. Käyttöohjeen asiasisältö, eli tekniset ohjeet, turvallisuusmääräykset ja -ohjeet, olivat kuitenkin hyvät. Käyttöohjeessa oli myös runsaasti käyttöä edistäviä ominaisuuksia, jotka korostivat etenkin turvallisuusohjeita ja niiden tärkeyttä. Tämän lisäksi käyttöohjeesta löytyi yllättäen katastrofaalinen virhe, joka estää käyttöohjeen kyseisen version julkaisun. Käyttöohjeesta löytyi kääntämättä jäänyt turvallisuusmääräys, joka potentiaalisesti aiheuttaa hengenvaarallisen tilanteen. Kuitenkin, koska virhe liittyi etenkin käännökseen ja sen varhaiseen vaiheeseen, kyseistä virhettä ei ole englanninkielisessä käyttöohjeessa.
Avainsanat:
translation, usability, manual, heuristic evaluation
© Tritonia 2014-2019