Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Sillanpää, Miina

Sosiaalinen media suurlähetystön palveluksessa. Tarkastelussa Suomen Washingtonin-suurlähetystön viestintä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
144
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten sosiaalinen media soveltuu suomalaisen suurlähetystön viestintään. Tapaustutkimuksen kohde oli Suomen Washingtonin-suurlähetystön sosiaalisen median viestintä. Tavoite jakautui neljään tutkimuskysymyk-seen: miten suurlähetystö käyttää sosiaalista mediaa, millaisia heidän sosiaalisen median seuraajansa ovat, miten nämä seuraajat hyödyntävät sosiaalista mediaa, sekä miten suur-lähetystön viestintää sosiaalisessa mediassa voidaan kehittää.

Ensimmäistä kysymystä selvitettiin tarkastelemalla Suomen Washingtonin-suurlähe-tystön Facebook- ja Twitter-päivityksiä. Päivitysten aiheita olivat suurlähetystö, kansa-laispalvelut, ulkopolitiikka, koulutus, kansainvälinen kilpailu, talous, tavat ja perinteet, taide ja urheilu, matkailu, tapahtumamarkkinointi, tilannekatsaukset ja toimintaohjeet sekä surunvalittelut. Suurlähetystö käytti sosiaalista mediaa toimintaansa tukevaan yksi-suuntaiseen viestintään eli tiedottaakseen esimerkiksi tapahtumistaan sekä Suomen ulko-poliittisista linjanvedoista. Keskustelua ja vuorovaikutteisuutta oli vielä vähän.

Toista ja kolmatta kysymystä selvitettiin verkkokyselyllä suurlähetystön sosiaalista me-diaa seuraaville käyttäjille. Vastaajat olivat amerikkalais- ja suomalaistaustaisia, joista suurin osa myös asui Yhdysvalloissa. Heitä kiinnosti, miten Suomi ja suomalaisuus ilme-nevät Yhdysvalloissa. Tärkeimmiksi sisällöiksi nousivat suomalainen kulttuuri, uutiset Suomesta ja amerikansuomalaisuus, mutta myös tapahtumamarkkinointi.

Tutkimuksessa nousi esiin tarve lisätä keskustelua ja vuorovaikutteisuutta. Suurlähetys-tön itse tuottamaa materiaalia, kuten blogeja ja suurlähettilään henkilökohtaista sosiaali-sen median tiliä tulisi markkinoida nykyistä näkyvämmin. Sisällöissä pääpaino tulisi olla kevyemmillä, helposti edelleen jaettavilla suomalaisaiheilla, jotka välittävät totuudenmu-kaista kuvaa Suomesta. Yleisesti ottaen vastaajat olivat tyytyväisiä suurlähetystön läsnä-oloon sosiaalisessa mediassa. He kokivat sosiaalisen median tukevan ulkosuomalaisuutta tai vahvistavan suomensukuista kansallisidentiteettiä.
Avainsanat:
Facebook, julkisuusdiplomatia, sosiaalinen media, suurlähetystö, Twitter, ulkomaanedustus, yhteisöviestintä
© Tritonia 2014-2019