Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2014

Leppänen, Janika

Tietotekniikka ja mediakasvatus osana varhaiskasvatusta: tarkastelussa Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatus

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Wanne
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
74
Nykypäivänä elämme tietoyhteiskunnassa, jossa media ja tietotekniikka ovat hyvin olennainen osa jokapäiväistä elämäämme. Lapset ovat tulevaisuuden toimijoita tietoyh-teiskunnassamme, joten lapsia pitäisi pyrkiä ohjaamaan kohti ”digitaalista aikakautta”, jota tällä hetkellä elämme ja todennäköisesti tulemme myös tulevaisuudessa elämään. Tietoyhteiskunnan asettaessa erilaisia taitovaatimuksia toimijoilleen, nämä vaatimukset tulee myös huomioida jo pienten lasten elämässä, jolloin heillä olisi paremmat tiedot, taidot ja valmiudet toimia yhteiskunnassamme.

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatuksen päivähoitopuolella on huomioitu mediakasvatus sekä millä tasolla tietotekniikan osaa-minen ja hyödyntäminen on tällä hetkellä. Samalla selvitettiin, miten varhaiskasvattajat käyttävät tietotekniikkaa oman työnsä tukena ja lasten kanssa toimiessaan. Tutkimuksen keskeisenä osa-alueena oli internetkysely, joka on suoritettu varhaiskasvatuksen henki-lökunnalle. Internetkyselyn avulla saatiin tietoa siitä, millaiset ovat henkilökunnan tie-dot, taidot, näkemykset ja käsitykset mediakasvatuksen ja tietotekniikan osalta.

Internetkyselyn tulosten avulla pystyttiin havainnoimaan millaisia kehitystarpeita ja -haasteita Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatukselle voidaan asettaa mediakasvatuksen ja tietotekniikan suhteen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että mediakasvatukseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja lisätä tämän osalta koulutusta, jotta mediakasvatus osattaisiin ottaa varhaiskasvattajien työssä paremmin huomioon. Varhaiskasvattajien tietotekniset perustaidot ovat tutkimuksen perusteella kohdallaan, mutta tietyt osa-alueet vaativat kuitenkin enemmän tietämystä ja koulutusta. Tietotekniikan osalta koulutusta ja kehitystä tarvittaisiin erityisesti siitä, miten varhaiskasvattajat voisivat hyödyntää tieto-tekniikkaa työnsä suunnittelussa sekä lasten kanssa toimiessaan.

Avainsanat:
tietotekniikka, mediakasvatus, varhaiskasvatus
© Tritonia 2014-2019