Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Marttinen, Reetta

VESSA, VESIPOSTI, KEITTOKOMERO JA HUONE - Pienten asuntojen puutteen ja korkeiden hintojen syiden jäljillä Helsingissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Seija Virkkala
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Aluetiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
86
Pienten asuntojen korkea hinta molemmilla omistusasunto- ja vuokramarkkinoilla on noussut otsikoihin muutama vuosi sitten ja pysynyt lähes viikoittain median huomioimissa aiheissa siitä lähtien. Erityisesti Helsingissä pienten asuntojen hinta ja puute on puhuttanut niin lehdistöä kuin asiantuntijoita. Tutkielmallani olen halunnut tarjota muutaman näkökulman Helsingin pienten asuntojen puutteen ja hintakehityksen syihin.

Pro gradu -tutkielmassani olenkin lähtenyt etsimään vastausta kolmeen tutkimuskysymykseen; Ovatko pienten asuntojen hinnat korkeat Helsingissä, onko pienistä asunnoista puutetta sekä mistä puute ja korkeat hinnat johtuvat. Tutkielmatyöskentelyä aloittaessani hypoteesini oli, että pienten asuntojen puute näkyy asuntomarkkinoilla tarjonnan puutteena suhteessa kysyntään, jolloin tuotteen eli asuntojen hinnat nousevat taloustieteen markkinamekanismiteorian mukaisesti. Tämän hypoteesin paikkaansa pitävyyttä olen tutkielmassani lähtenyt selvittämään.

Tutkimusongelmaan olen paneutunut kahdella eri menetelmällä. Ensimmäisessä osuudessa olen tarkastellut pienten asuntojen puutetta ja korkeaa hintaa tilastojen valossa. Olen verrannut helsinkiläisten yksiöiden ja kaksioiden myyntihintojen ja kuukausivuokrien keskilukuja niin ikään helsinkiläisten kolmioiden ja neliöiden myyntihintoihin ja kuukausivuokrien keskilukuihin. Samanlaisen vertailun olen tehnyt yksiöiden ja kaksioiden kesken Suomen suurimmissa kaupungeissa (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu). Näin lasketuista kuvaajista nousee selkeästi Helsingin yksiöiden ja kaksioiden myyntihinnat ja kuukausivuokrat omaan luokkaansa, joten voidaan todeta pienten asuntojen hinnan olevan Helsingissä korkea.

Tilasto-osuudessa olen perehtynyt myös pienten asuntojen puutteeseen, selittääkseni niiden korkeaa hintaa. Syy-seuraussuhde näiden väliltä löytyi vertaamalla pienten asuntojen hintakehitystä pienten asuntojen määrän kasvuun useamman vuosikymmenen vertailujaksolla. Toisin sanoen löytämieni tilastojen mukaan näyttää siltä, että pienten asuntojen puute on nostanut niiden hintoja.

Tilastoja tukemaan keräsin aineistoa Nuoret asujat Stadissa ry:n järjestämässä Asuntofoorumissa. Tilai-suus järjestettiin vuoden 2013 marraskuussa ja aineistoa kerättiin oppimiskahvilamenetelmällä, joka on sovellus fokusryhmähaastattelusta. Asiantuntijaryhmät keskustelivat pienten asuntojen puutteen ja korkean hinnan syistä. Myös asiantuntijoiden näkemyksistä tulee selkeästi ilmi, että pienten asuntojen korkea hinta on ensisijaisesti seurausta markkinamekanismin toiminnasta eli siitä, ettei asuntomarkkinoilla tarjonnalla ole pystytty vastaamaan kysyntään. Asiantuntijoiden perusteluissa nousevat myös markkinamekanismin taustalta tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet pienten asuntojen määrään ja sitä myöden korkeaan hintaan. Näitä ovat huono kaavoitus, pienten asuntojen puute, vääränlaisten asuntojen rakentaminen, asuntorakentamisen liian tiukat normit, asenneilmapiiri, sosiaalisen asuntorakentamisen puute ja osallisuusmahdollisuuksien vähäisyys omaan asuinympäristöön.
Avainsanat:
asuminen, Helsinki, kaavoitus, hinnat, asuntopula, rakentaminen
© Tritonia 2014-2019