Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Håkansson, Emmi

Rädsla i ikonotext. Text och bild i svenska bilderböcker

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Harry Lönnroth
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
69
Tämän tutkielman tavoitteena on ottaa selville, miten pelkoa kuvataan kuvakirjoissa tekstin ja kuvan välityksellä, niin sanotussa ikonotekstissä. Kuvakirjan kerronta tapahtuu kahden eri merkkijärjestelmän avulla ja on täten multimodaalista. Tutkielmassani haluankin selvittää, millainen tekstin ja kuvan suhde on ja miten ne voivat tukea toisiaan kerronnassa. Joskus tunnetta voi olla vaikea kuvata tekstin avulla, ja tällöin kuva auttaa kertomaan sen, mitä teksti ei pysty kertomaan. Teksti ja kuva voivat myös jättää aukkoja lukijalle täytettäväksi. Lähtökohtanani on selvittää myös aikuislukijan suhdetta kuvakirjaan. Aikuiset eivät välttämättä huomio kuvaa samalla tavalla kuin lapset, mutta voivat sen sijaan poimia (ikono)tekstistä erilaisia merkityksiä. Monet tutkijat ovatkin kiinnittäneet huomiota siihen, miten kuvakirjat nykyään puhuttelevat aikuislukijaa jopa enemmän kuin lasta.

Tutkielman aineisto koostuu viidestä nykyaikaisesta ruotsalaisesta kuvakirjasta, jotka on kirjoitettu viidellä eri vuosikymmenellä. Vanhin on 1970-luvulta ja uusin 2010-luvulta. Kaikissa kirjoissa pelko on keskeinen motiivi. Tutkimusmenetelmiksi olen valinnut hermeneutiikan, semiotiikan ja reseptioestetiikan, sillä ne kattavat sekä teksti- että kuva-analyysin.

Analyysin tuloksena ilmeni, että pelkoa kuvataan ikonotekstissä lähinnä käyttämällä kuvissa tummia värejä. Myös tarinan hahmojen ilmeillä ja asennoilla on tärkeä asema tunteen välittämisessä. Usein ei tarvitse erikseen suoraa mainita, että hahmoa pelottaa. Kuvan tunnelma yhdistettynä pelottaviin paikkoihin (kuten metsä), yksinäisyyteen ja ajankohtaan (kuten yö) viestittävät sen lukijalle. Lähes kaikissa kirjoissa pelkotila sijoittuu yöaikaan ja kirjan hahmolle vieraaseen paikkaan. Osa kirjoista osoittautui moniselitteisiksi. Aukot ikonotekstissä tekevät tämän mahdolliseksi, ja aikuislukija voikin tulkita kirjan erilailla kuin lapsi. Tutkielman tuoreimmasta kirjasta löytyi eniten viitteitä siihen, että kirja on suunnattu myös aikuisille. Kuvakirjaa voidaan täten pitää kaikille ikäluokille suunnattuna kirjallisuutena.
Avainsanat:
rädsla, text, bild, bilderbok, ikonotext
© Tritonia 2014-2019