Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2003

Linden, Eunice

ASIAKASTARVEPALAUTTEEN KERÄÄMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN TUOTEKESKEISESTÄ NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
JOSU TAKALA
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Sähkötekniikan ja tuotantotalouden laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Sivumäärä:
78
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää kohdeyrityksen asiakastarvepalautteen keräämiseen ja hyödyntämiseen sopiva työkalu tai menetelmä. Tavoitteena on teknisen asiakastarvepalautteen järkevä kerääminen ja käsitteleminen, sekä luoda mahdollinen työkalu näiden tarpeiden priorisoinnille.

Tutkielman teoriaosassa käsitellään yleistä asiakaspalautetta ja tiedonhallintajärjestelmää pääpiirteittäin. Tutkielmassa käydään läpi myös yrityksen nykyinen asiakaspalautejärjestelmä sekä tuoteprosessi pääpiirteittäin. Tämän jälkeen keskitytään käsittelemään kahta eri tutkimusmenetelmää. QFD on menetelmä, jonka yritys on jo kokeillut, ja tätä jo tehtyä tutkimusta analysoidaan. Tutkielmassa käsitellään myös AHP-menetelmää, sen toimintaa sekä käyttömahdollisuuksia yrityksessä.

Tutkielman empiirisessä osassa ilmenee AHP-tutkimuksen tulokset sekä niiden luotettavuus. Näitä saatuja tuloksia verrataan yrityksessä jo aikaisemmin tehtyyn QFD-tutkimuksen tuloksiin. Tutkielman lopussa pohditaan tutkimuksen onnistumista sekä johtopäätöksiä.
Avainsanat:
Asiakastarvepalaute, tuotekehitys, QFD, AHP
© Tritonia 2014-2019