Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Nummela, Tiia-Maria

"Ollaan sellaisia myyjiä, ku ite haluttais et meille oltais" - Diskurssianalyyttinen tarkastelu kirpputorimyyjien toiminnasta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirjo Laaksonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
99
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten kirpputorimyyjien toimintatavat kirpputoreilla näyttäytyvät heidän puheessaan. Tutkielman tieteenfilosofisena näkökulmana toimii sosiaalinen konstruktionismi, jonka mukaan ihmistä eivät määrää sisäiset tai ulkoiset syyt, vaan ihminen rakentuu sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kielen prosessien kautta. Tutkielman tarkoituksen selvittämiseksi asetetaan kolme tavoitetta.

Tutkielman ensimmäisenä tavoitteena on luoda teorian avulla esiymmärrys siitä, minkälaisen kauppaympäristön kirpputorit muodostavat. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä perehdytään kirpputoreihin kauppaympäristönä ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta käsin. Lisäksi teoriassa tarkastellaan kirpputorien markkinoinnillista näkökulmaa, jonka avulla empiriassa kirpputorimyyjien puhe toiminnastaan voidaan suhteuttaa markkinointiin.

Päätutkimusmenetelmänä käytetään narratiivia ja tukevina menetelminä havainnointia sekä tutkimusympäristön valokuvausta. Tutkielman aineistonanalyysimenetelmänä käytetään sosiaaliselle konstruktionismille tunnusomaista diskurssianalyysia. Toisen tavoitteen mukaisesti narratiivien avulla pyrittiin selvittämään, minkälaisia diskursseja kirpputorimyyjien puheesta on havaittavissa liittyen heidän toimintaansa kirpputoreilla. Diskurssianalyysin tuloksena aineistosta muodostettiin neljä diskurssia: asiakas ensin -diskurssi, tavarat kiertoon -diskurssi, kaupankäyntidiskurssi ja ansaintadiskurssi.

Kolmantena tavoitteena oli muodostaa käsitys siitä, millaisia myyjäpositioita luodut diskurssit tarjoavat kirpputorimyyjille. Diskurssien pohjalta muodostettiin neljä myyjäpositiota, joihin kirpputorimyyjä voi astua: rehti asiakaspalvelija, vastuullinen kierrättäjä, kaupan hieroja ja ammattimainen meklari.
Avainsanat:
Kirpputorit, kirpputorimyyjä, narratiivit, sosiaalinen konstruktionismi, diskurssianalyysi
© Tritonia 2014-2019