Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kostiainen, Heini

Pikavippien vaikutus kotitalouksien ylivelkaantumiseen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Panu Kalmi
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Taloustiede
Koulutusohjelma:
Taloustieteen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
75
Tutkimuksen tehtävä on tuottaa määrällistä tietoa siitä, kuinka suuri vaikutus pikavipeillä on kotitalouksien ylivelkaantumiseen Suomessa. Työn empiirisessä osassa tarkastellaan aikasarjoihin perustuvan regressioanalyysin avulla, johtaako edellisellä periodilla otettu pikavippi seuraavalla periodilla maksuhäiriömerkintään. Aikasarjoja analysoimalla etsitään vastausta siihen, minkälaista vaihtelua pikavippien ja maksuhäiriöisten henkilöiden määrän välillä on eri aikaperiodeilla. Lopuksi saatuja tuloksia verrataan muissa maissa tehtyihin tutkimuksiin pienlainojen ja ylivelkaantumisen yhteydestä.

Teoreettiseksi taustaksi esitetään katsaus suomalaisiin pikavippeihin ja amerikkalaisiin payday-lainoihin. Näiden lisäksi käsitellään ylivelkaantumista tulojen, kulutuksen, velkaantuneisuuden, behavioristisen taloustieteen, talouden hallinnan ja taloudellisen lukutaidon näkökulmasta. Ylivelkaantumisen mittariksi on valittu yksityishenkilön maksuhäiriömerkintä Suomen Asiakastiedon rekisterissä.

Tutkimusta varten on saatu neljännesvuosiaineisto maksuhäiriöistä Suomen Asiakastiedolta ja pikavipeistä Tilastokeskukselta. Regressiomalliin muuttujaksi otettiin myös työttömien työnhakijoiden määrä, koska työttömyys on usein ylivelkaantumisen taustalla. Tutkimusperiodi on pituudeltaan viisi ja puoli vuotta aikavälillä 2008–2013 siksi, että Tilastokeskus on tilastoinut tietoja pikavipeistä vuodesta 2008 lähtien.

Empiiristen tulosten mukaan pikavippien määrä edellisellä vuosineljänneksellä on tilastollisesti merkitsevä ylivelkaantuneiden henkilöiden määrää seuraavalla kvartaalilla selittävä tekijä. Maksuhäiriöisten henkilöiden määrää ei voida selittää kausivaihtelun avulla, mutta pikavippien sarjassa on havaittavissa heikkoa kausiluonteista heilahtelua trendin ympärillä. Muissa maissa tehdyissä selvityksissä on myös saatu vahvaa näyttöä pienlainojen vaikutuksesta ylivelkaantumiseen. Suuri osa pikavippien käyttäjistä on henkilöitä, jotka ovat jo valmiiksi heikossa taloudellisessa asemassa. Kesällä 2013 voimaan tulleella kulutusluottojen korkoja rajoittavalla lakimuutoksella voidaan mahdollisesti vaikuttaa jatkossa pikavipeistä aiheutuviin maksuvaikeuksiin.
______________________________________________________________________
© Tritonia 2014-2019