Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Ämmälä, Lauri

TOIMINNANOHJAUS- JA LAATUJÄRJESTELMIEN VAIKUTUS TEOLLISUUSPALVELUYRITYKSEN STRATEGIAAN JA TOIMINTAAN

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
80
Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmien vaikutusta keskisuuren teollisuuspalveluyrityksen strategiaan ja toimintaan. Laatu on usein keskeinen yrityksen strategiatekijä. Laadunhallinnan apuna käytetään toiminnanohjausjärjestelmiä. Laadunhallinta on asiakkaan niin sisäisten kuin ulkoisten odotusten täyttämistä. Yrityksen tehtävä on tuottaa vain laadukkaita tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakkaiden odotukset. Jotta tiedetään, miten toiminnassa on onnistuttu ja miten strategiset tavoitteet on saavutettu, pitää laatua ja sen kehitystä mitata. Tässä suureksi avuksi ovat toiminnanohjausjärjestelmät, jotka kattavat tänä päivänä lähes kaiken yrityksen tarvitseman. Yleensä toiminnanohjausjärjestelmä sisältää ainakin seuraavat komponentit: tuotannonsuunnittelun, varastonhallinnan, laskutuksen, reskontran, materiaalihallinnan ja tuntikirjauksen. Yrityksillä voi olla yksittäisiä tiettyyn toimintoon suunniteltuja järjestelmiä tai yksi megaohjelmisto, joka toteuttaa kaiken. Useiden eri ohjelmien yhteen integroitua kokonaisuutta voidaan myös kutsua toiminnanohjausjärjestelmäksi.
Järjestelmien implementointi epäonnistuu usein, koska yrityksen resurssit eivät ole riittävät. Tämä näkyy myös tämän tutkielman tuloksissa. Tutkielmassa selvitettiin kohdeyrityksen toiminnanohjausjärjestelmän vaikutusta yrityksen strategiaan. Tutkimuskysymyksenä on, miten laatu-, toiminta- ja talousjärjestelmät vaikuttavat teollisuuspalveluyrityksen strategiaan. Menetelmänä käytettiin Sense and Responde -kyselytutkimusta, johon osallistui yrityksen koko henkilöstö. Tuloksista selvisi, että keskisuurtenkin teollisuuspalveluyritysten kannattaa haasteista huolimatta panostaa strategian ja järjestelmien kehitykseen.
Avainsanat:
Toiminnanohjausjärjestelmä, laadunhallinta, laadunmittaaminen, ERP, pk-yritys, teollisuuden kunnossapito, strateginen johtaminen
© Tritonia 2014-2019