Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kauppi, Johanna

Organisaatiokulttuurin vaikutus pienten ja keskisuurten teknologiayritysten strategisen johdon laskentatoimen menetelmien valintaan

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Erkki Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
102
Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää miten organisaatiokulttuuri vaikuttaa suomalaisten pienten ja keskisuurten teknologiateollisuuden yritysten strategisen johdon laskentatoimen menetelmien valintaan. Strateginen johdon laskentatoimi on ollut vilkkaan keskustelun kohteena ammatillisessa kirjallisuudessa. Yritysten toimintaympäristön ja teknologian voimakkaan muutoksen on katsottu vähentävän perinteisen laskentatoimen tuottamaa hyötyä yritysjohdon näkökulmasta ja edellyttävän laskentatoimen uudelleenarviointia. Strategisen johdon laskentatoimen menetelmät jaetaan strategiseen kustannusjohtamiseen, strategiseen ohjaukseen ja suorituskyvyn mittauksesta sekä markkinalähtöisen toimintatavan ohjaukseen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu yhdistelemällä kontingenssiteoriaa, organisaatioteoriaa sekä behavioristista teoriaa (kob-teoreettinen viitekehys). Tähän tutkielmaan on kontingenssitekijöistä valittu tarkasteltavaksi organisaatiokulttuuri sekä kontrollitekijöiksi koko ja toimiala. Organisaatiokulttuuria analysoitiin kilpailevien arvojen -mallin avulla. Koon vaikutusta laskentatoimen menetelmien ja kulttuurin muodostumiseen testattiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella. Organisaatiokulttuurin ja strategisen johdon laskentatoimen menetelmien yhteyttä analysoitiin sekä Pearsonin että Spearmanin korrelaatiomatriiseilla. Organisaatiokulttuurin vaikutusta strategisen johdon laskentatoimen menetelmien valintaan testattiin logistisen regressioanalyysin avulla. Tutkimuksen tulosten perusteella suomalaisen teknologiateollisuuden pk-yritykset olivat pääosin organisaatiokeskeisiä ja niissä dominoi eniten rationaalinen organisaatiokulttuuri. Yrityksen koolla oli tulosten mukaan merkitystä strategisen johdon laskentatoimen menetelmien käyttöasteeseen, mutta organisaatiokulttuurilla ei todettu olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta menetelmien valintaan.
Avainsanat:
strategisen johdon laskentatoimen menetelmät, organisaatiokulttuuri, teknologiayritys, kontingenssiteoria, korrelaatiomatriisi, logistinen regressioanalyysi
© Tritonia 2014-2019