Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Holopainen, Jenna

Pankkisektorilla tuottojen ennustaminen historiallisilla hinnoilla ja volyymilla finanssikriisiä ennen ja sen jälkeen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo Rothovius
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
72
Tekninen analyysi on historiallisesti tuottanut tuottoja ja pettymyksiä. Finanssikriisin vaikutukset Aasian markkinoilta antavat viitteitä siitä, että Euroopan finanssikriisillä oletetaan olevan vaikutuksia tuottojen ennustettavuuteen historiallisista tuotoista. Analyysiä on harvemmin hyödynnetty pankkisektorilla, joten tutkimus keskittyy tuomaan informaatiota kyseisistä markkinoista kiinnostuneille sijoittajille. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia historiallisten hintatietojen sekä transaktiovolyymin vaikutukset tuottojen ennustettavuuteen finanssikriisiä ennen ja sen jälkeen, vuosina 2003–2012, Suomen ja Espanjan pankkisektoreilla.

Useimmat sijoittajat hyödyntävät teknistä analyysiä, eli historiallisia hintatietoja hyödyntävää sijoitusstrategiaa, vähintään fundamenttianalyysin, eli yrityksen sisäiseen informaatioon perustuvan analyysin, rinnalla. Rahoituksen alan lehdissä sekä kirjallisuudessa tekninen analyysi nostetaankin yhdeksi epävarmimmista, mutta eniten käytetyimmistä sijoitusstrategioista. Volyymin hyödyntäminen jää usein historiallisten hintojen tarkkailun varjoon, joten tutkimus sijoitetaankin teknisessä analyysissä harvemmin tutkittuun sektoriin. Yleisesti tutkimuksia löytyy paljon, mutta tulosten ristiriitaisuus luo tarpeen analysoida vähemmän tutkittuja markkinoita sekä uusien markkinatilanteiden vaikutusta usein hyödynnettyyn analyysiin.

Tutkimuksessa havaitaan, että pankkisektorilla tuottojen ennustettavuus historiallisista hinnoista ei ole finanssikriisistä riippuvaista. Tuottojen ennustettavuutta ei nähdä olevan ennen kriisiä eikä kriisin jälkeen, joten Suomen ja Espanjan pankkisektorien voidaan sanoa olevan lähes tehokkaita. Molemmilla markkinoilla havaitaan pientä ennustettavuutta ennen kriisiä ja Madridin pankeilla kriisin jälkeenkin, mutta malli ei riitä selittämään seuraavan päiväntuottoja riittävällä tasolla. Volyymilla ennustettavuus tukee historiallisista hintatiedoista saatuja tuloksia ja tutkimuksessa havaitaan, että yhden ja kahden päivän takaisella volyymilla ei voida sanoa olevan yhteyttä seuraavan päivän tuottoihin ennen finanssikriisiä eikä sen jälkeen. Helsingin pankeista Ålandsbankenilla sekä Madridin pankeista Banco de Valencialla finanssikriisin voidaan sanoa antavan lisäinformaatiota tuottojen ennustettavuudelle, vaikka mallin ei kokonaisuudessa voida sanoa toimivan riittävän hyvin. Tuloksista voidaan päätellä teknisen analyysin toimimattomuus päivittäisellä pankkiosakkeiden datalla eikä finanssikriisin havaita vaikuttavan tuloksiin.
Avainsanat:
Tekninen analyysi, finanssikriisi, transaktiovolyymi
© Tritonia 2014-2019