Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Korkea-aho, Aleksi

Henkilöstön motivointi organisaatiomuutoksessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Maria Järlström
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
90
Organisaatioiden ympäristö muuttuu nykyään huomattavan nopeasti monilla toimialoilla. Se pakottaa myös organisaatioita muutoksiin, joita ilman ei olisi enää mahdollista jatkaa kannattavaa liiketoimintaa. Organisaatio koostuu monista ulottuvuuksista ja osista, kuten esimerkiksi tuotantoyksiköistä, tukitoiminnoista ja henkilöstöstä. Suurissa muutoksissa voidaan kaikkien organisaation osien toimintaa suunnitella uudelleen. Henkilöstön rooli on nähtävä merkittävänä muutoksen läpiviennin kannalta, koska organisaatioiden fyysiset toiminnot ja rakenteet eivät muutu itsestään, vaan henkilöstön täytyy niitä aktiivisesti muuttaa. Tutkimuksen pääongelmana on näin ollen se, miten henkilöstöä voidaan motivoida muutostilanteissa.

Teoriaosuuden muodostavat motivaatioon sekä organisaatiomuutoksiin liittyvät luvut. Motivaatioteorioiden osalta rajaus on jätetty laajaksi ja useita teorioita käsitellään rinnakkain, koska tarkoituksena oli etsiä avoimesti henkilöstön motivoinnin ja muutosten onnistumisen yhteyksiä. Motivaatioteoriat on jaoteltu sisältö- ja prosessiteorioihin. Sekä motivaatio- että muutosteorioiden luvut rakentuvat useista eri teorioista. Empiirinen osuus suoritettiin hyödyntäen kvalitatiivisista menetelmistä teemahaastattelua. Tutkimus keskittyi tapausesimerkin, OK Perintä Oy:n johdon ja esimiesten näkemyksiin kyseisistä teemoista ja haastateltavia oli aina toimitusjohtajasta lähiesimiestasolle saakka. Tämä asetelma myös liittyi läheisesti jo teoriaosuudessa asetettuun laajaan lähestymistapaan.

Tutkimuksen empiiriset tulokset ovat pääsääntöisesti linjassa teorialukujen havaintojen kanssa. Tutkimuksessa selvisi useita henkilöstön motivaatioon vaikuttavia tekijöitä, joihin esimies voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Näyttäisi siltä, että lähtökohtaisesti sisäiset tekijät, kuten arvostus ja huomiointi sekä tavoitteiden saavuttaminen ovat merkittävässä roolissa henkilöstön motivaatiossa. Lisäksi voidaan katsoa, että henkilöstön motivaation korkea taso auttaa muutosten suunnitellussa toteuttamisessa. Osallistamalla henkilökuntaa muutoksiin liittyvään päätöksentekoon voidaan myös tehokkaasti vähentää muutosvastarintaa ja varmistaa paremmat mahdollisuudet muutosten onnistuneelle implementoinnille.
Avainsanat:
Motivaatio, sisältöteoriat, prosessiteoriat, organisaatiomuutos
© Tritonia 2014-2019